1Projekt Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Od 1 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpoczął realizację projektu Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX – włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i  zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

W ramach projektu została rozszerzona oferta wsparcia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w formie opiekuńczej poprzez uruchomienie od miesiąca października następujących działań:

 1. Wsparcie psychologiczne
 2. Wsparcie logopedyczne
 3. Zajęcia taneczne
 4. Ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe.

Oprócz rozszerzenia oferty dla wspomnianej Placówki w ramach projektu zapewnione zostało wsparcie w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19. W ramach Centrum Usług Społecznych rozpoczęły się następujące działania:

 • od miesiąca września pracę rozpoczęli asystenci rodziny,
 • od miesiąca  października rozpoczęły się następujące działania:
 1. Poradnictwo prawne
 2. Poradnictwo psychologiczne
 3. Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 4. Klub seniora
 • od miesiąca listopada zaplanowane jest rozpoczęcie indywidualnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.