Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych mogą być składane w formie papierowej oraz drogą elektroniczną poprzez internetowy System Obsługi Wsparcia (SOW). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON – tj.: https://www.pfron.org.pl/

 Turnusy są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych:
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu słuchu,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z epilepsją,
- z padaczką,
- ze schorzeniem układu krążenia,
- z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami niż wymienione.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;

3) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

4) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;

5) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;

6) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

7) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;

8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia, dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

2) 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3) 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

4) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

5) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do MOPS informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Aktualna baza ośrodków i organizatorów znajduje się na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. 11. 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).