logo

Projekt „Inwestuj w siebie”
realizowany przez MOPS Siemianowice Śląskie
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

 

CEL PROJEKTU:

   Głównym celem projektu „Inwestuj w siebie” jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 180 osób (90 kobiet i 90 mężczyzn) zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich, dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
Grupami docelowymi w projekcie są: osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy, osoby niepełnosprawne i osoby mające problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: praca socjalna, wsparcie specjalistyczne, aktywizacja społeczna, aktywizacja edukacyjno – zawodowa (prowadzona przez Klub Integracji Społecznej), wsparcie dla otoczenia.

Projekt zgodny jest z celem szczegółowym programu operacyjnego. W ramach projektu zaplanowano działania, które prowadzić będą do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno –zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Działania podjęte w ramach aktywizacji społecznej przyczynią się do wzrostu motywacji, wiary we własne możliwości, które sprawią, że uczestnicy projektu będą przygotowani i zmotywowani do aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Natomiast aktywizacja zawodowa w formie szkoleń zmieniających/podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz staży przyczyni się do wzrostu zdolności do zatrudnienia po zakończeniu projektu.

CHARAKTERYSTYKA OSÓB, KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE WSPARCIEM:

   W ramach niniejszego projektu wsparciem objęte zostaną następujące osoby:

  1. OSOBY BEZROBOTNE oddalone od rynku pracy – 120 osób (60 K, 60 M) w wieku aktywności zawodowej, bierne zawodowo lub zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy.
  2. OSOBY MAJĄCE PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE I W PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO – 30 (16 K,14 M) osób w wieku aktywności zawodowej, korzystające z tego tytułu z pomocy społecznej.
  3. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – 30 (16 M, 14 K) osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, preferowane będą osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

2018-01-01 – 2020-12-31

KWOTA DOFINANSOWANIA:

2 398 559,00 zł