INFORMACJE O PROGRAMIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚL.

przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Nasz Ośrodek, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przystąpił do realizacji:

Modułu I, którego celem jest, zaangażowanie wolontariuszy, w tym również  środowisk młodzieżowych i obywatelskich, przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

CEL PROGRAMU MODUŁU I:

1. Wsparcie społeczne – uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu
z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
2.Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.
3. Wsparcie psychologiczne:
informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Modułu II, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp to tzw. „opieki na odległość”.

CEL PROGRAMU MODUŁU II

  Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

 

MECHANIZM UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU II

   Opiekę na odległość zapewniają „opaski bezpieczeństwa”, urządzenia zakupione w ramach modułu II, powinny być wyposażone w co najmniej trzy z wymienionych w programie funkcji (tj. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – puls, saturacja). Opaska może oczywiście spełniać więcej funkcji, co znacznie poprawi jej użytkowość. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe. Obsługa systemu będzie odbywać się 24h na dobę przez pracujące centrum monitoringu, nadzorujące, rejestrujące i przyjmujące zgłoszenia alarmowe przesyłane
z opasek bezpieczeństwa, a także podejmujące adekwatne do konkretnego zgłoszenia czynności.

ADRESACI PROGRAMU

   Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

   Program finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Od dnia podpisania umowy na realizację programu do 31 grudnia 2022r.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

  • za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii (22) 505 – 11 – 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
  • lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
  • Pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.
  • Pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, po odbytej wizycie określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Senior, któremu przyznano pomoc w ramach modułu I i II nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU:

Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                     (32) 765 – 62 – 49

Centrum Usług Społecznych                                      (32) 724 – 40 – 04

Ogólnopolska infolinia                                                 (22) 505 – 11 – 11

Więcej informacji odnośnie programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022, dostępne są również w odnośnikach poniżej:

https://www.gov.pl/attachment/19fb12c6-89f6-45b9-9c4e-0e6d225c9544

https://www.gov.pl/attachment/e660df7e-4f16-4969-923c-84e36400fb7f