Godlo

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

OTRZYMAŁ ŚRODKI FINANSOWE
W WYSOKOŚCI 97 920,00 ZŁ NA REALIZACJĘ

PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022.
GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE REALIZOWAĆ BĘDZIE
PROGRAM W FORMIE POBYTU DZIENNEGO,

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA PROGRAMU.

CEL PROGRMU:

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:

Od dnia zawarcia umowy z Gminą do31.12.2022R.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), którego  celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

KWOTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Całkowity koszt realizacji zadania 97 920,00 zł.

Wartość finansowania ze środków funduszu solidarnościowego wynosi: 97 920,00 zł.

ODBIORCY PROGRAMU:

1.       OSOBY POSIADAJĄCE:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

albo

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

DOBÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU:

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

WYMIAR USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 06:00 – 22:00.

WAŻNE!!! WAŻNE!!! WAŻNE!!!

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU:

Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

32 765-62-49.

Szczegółowe informację odnośnie programu opieka wytchneniowa – edycja 2022, dostępne są również na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

ZAPRASZAMY