norway logo

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2023r. – 30.09.2023r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Całkowita wartość projektu:              674 335,00 zł.

Fundusze norweskie:                                573 184,75 zł.

Środki krajowe:                                101 150,25 zł.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem Projektu będzie wykrycie zachowań dysfunkcyjnych na etapie wczesnej profilaktyki, a jego osiągnięcie możliwe będzie dzięki pogłębionej współpracy interdyscyplinarnej instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w mieście. Działania realizowane w ramach Projektu na terenie gminy Siemianowice Śląskie mają przyczynić się do zmiany funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, a tym samym do zmniejszenia skali występowania tego zjawiska. W związku z powyższym w budynku przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich utworzone zostanie Centrum dla Rodzin, które stanie się bazą koordynującą działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a przede wszystkich zadba o ochronę osó

b doznających przemocy. Będzie miejscem znanym lokalnej społeczności. To w Centrum dla Rodzin podejmowane będą działania ukierunkowane na poprawę jakości relacji rodzinnych, działania w zakresie szeroko rozumianej

profilaktyki, ale także wspierające równość kobiet i mężczyzn, uczące tolerancji i wzajemnego szacunku. Będzie także miejscem, do którego można zgłosić się w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiej interwencji. Natomiast, aby działania te prowadzone były z należytą starannością i przez osoby z odpowiednimi kompetencjami, w ramach Projektu odbędzie się szereg działań skierowanych do specjalistów, którzy na co dzień zaangażowani są w przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie gminy. Będą to działania, które przyczynią się do podniesienia ich kompetencji, a tym samym jakości podejmowanych czynności w przedmiocie przemocy domowej, ale również będą miały charakter integracyjny. Dzięki działalności Centrum dla Rodzin, które pełnić będzie funkcję kluczową, możliwe będzie ograniczenie skali zjawiska przemocy domowej oraz zwiększenie skuteczności i jakości prowadzonych oddziaływań.

GRUPA DOCELOWA:

  1. Osoby zagrożone przemocą ze względu na złą jakość relacji: wzmacnianie i budowanie więzi rodzinnych, budowanie poczucia przynależności i bezpieczeństwa poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i integrację.
  2. Profesjonaliści (przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie miasta): integracja, podnoszenie poziomu wiedzy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez udział w konferencji, szkoleniach, spotkaniach integracyjnych, udział w sesjach superwizyjnych i coachingowych.
  3. Społeczność lokalna: wspieranie równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, podnoszenie świadomości mieszkańców miasta w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie i działalności lokalnych instytucji pomocowych, a także oferowanych form wsparcia poprzez pogadanki, prelekcje, kolportaż materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
  4. Osoby i rodziny: w których występują objawy dysfunkcji, a także doznające przemocy: szeroko rozumiana profilaktyka, a więc działania wspierające, zapobiegające i wstrzymujące eskalację agresji, ale także identyfikujące zjawisko przemocy w rodzinie. Ich realizacja nastąpi poprzez zwiększenie oddziaływań wspierających dla osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy, ale także wobec osób przejawiających trudności z radzeniem sobie ze złością i agresją.

Wskazane wyżej grupy docelowe – mieszkańcy miasta Siemianowice Śląskie.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZESTNIKÓW:

W ramach działania 2 Kawiarnia rodzinna będą organizowane:

ü  Spotkania dla rodziców i dzieci wzmacniające więzi rodzinne,

oraz Klub ojców i matek.

W ramach działania 3 – Baza edukacyjna oraz pomoc dla rodzin w kryzysie, będą realizowane zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne, takie jak:

ü  Trening zastępowania agresji (TZA),

ü  Trening pewności siebie,

ü  Kurs samoobrony dla kobiet zagrożonych przemocą domową,

ü  Pogadanki dla uczniów i rodziców w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pogadanki wśród mieszkańców Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pogadanki w Klubie Integracji Społecznej z lokalną społecznością, prelekcje z lokalną społecznością prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji,

ü  Indywidualne konsultacje psychiatryczne,

ü  Indywidualne konsultacje prawne,

ü  Indywidualne konsultacje psychologiczne,

ü  Terapia indywidualna dla osób w kryzysie,

ü  Psychoterapia rodzinna.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 93 osoby.

DZIAŁAN

IA PROMOCYJNE:

W ramach projektu zostaną uruchomione działania informacyjno – promocyjne. Planuje się emisję spotów reklamowych na antenie Radia Katowice, zamieszczenie artykułu sponsorowanego
w prasie i w serwisie internetowym. Zorganizowana zostanie konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną dwa filmy promocyjne, dotyczące działań podejmowanych w ramach projektu oraz problemu przemocy domowej i podejmowanych w tych kwestiach działań na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Zakupione plakaty, ulotki zostaną umieszczone w instytucjach, w których uczestnicy projektu najczęściej zgłaszają się po pomoc. W celu zwiększenia oddziaływania k

ampanii promocyjnej, zostaną na terenie miasta Siemianowice Śląskie rozwieszone banery.

FUNDUSZE N

ORWESKIE:

Fundusze Norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa – Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014.

 

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone prz

 

ez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich orazsektora publicznego i prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii, i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Fundusze Norweskie i EOG na lata 2014-2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.
Priorytety na ten okres to:

#1        innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność;
#2        integracja społeczna, zatrudnienie mł

 

odzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3        środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4        kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5        sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na temat funduszy norweski

 

ch znajduje się na stronach WWW:

 

www.eeagrants.orgwww.eog.gov.pl

plakat_budzet_panstwa_420x297-skonwertowany