1

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Siemianowice
w partnerstwie z:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
- Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu
realizuje projekt Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 160 osób (108 kobiet, 52 mężczyzn) zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Grupami docelowymi będą:

 • osoby bezrobotne (zakwalifikowane przez PUP do III Profilu, bierne zawodowo),
 • osoby samotnie wychowujące dzieci, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – w tym samotne matki, przebywające w Domu Samotnej Matki w Siemianowicach Śl.,
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, gdzie przynajmniej jeden z rodziców nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną.

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Wsparcie specjalistyczne – realizator Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Siemianowice:
  • poradnictwo psychologiczne – celami tego działania są: diagnoza problemów uczestnika, wspólne poszukiwanie rozwiązania problemu, motywowanie uczestników do zmiany swojej niekorzystnej sytuacji;
  • poradnictwo prawne – pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych (np. sprawy alimentacyjne, zajęcia komornicze).
 2. Pracownia Przyszłości – realizator Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Siemianowice:
  • trening budżetowy – ma na celu poznanie zasad gospodarowania budżetem domowym, sposobów oszczędzania, jak zaplanować i bilansować budżet oraz jak nie wpaść w zadłużenie (kredyty „chwilówki”);
  • warsztaty dotyczące przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji – warsztaty dotyczyć będą przede wszystkim: kodu ubioru (ubioru na rozmowę kwalifikacyjną), mowy ciała na rozmowie kwalifikacyjnej, podstawowych zasad przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, błędów, których nie należy popełniać na rozmowie kwalifikacyjnej, możliwych pytań jakie mogą być zadane na rozmowie kwalifikacyjnej;
  • trening zarządzania czasem – ma na celu przedstawienie oraz uświadomienie uczestnikom jak można efektywnie zarządzać czasem, aby nie trwonić go na zbędne rzeczy, lecz wykorzystywać go dla własnych potrzeb uczestnika i rodziny.
 3. Kuźnia sukcesu – realizator Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Siemianowice:
  • grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych – celami tego działania przede wszystkim są: integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, podniesienie samooceny, nauka pokonywania barier w codziennym życiu, uświadomienie osobom niepełnosprawnym od jakich instytucji i jakiego rodzaju wsparcie mogą uzyskać;
  • grupa samopomocowa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – głównym celem grupy samopomocowej jest umożliwienie pomocy samemu sobie w kręgu osób mających dzieci niepełnosprawne. Rodzice będą mieli również możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, podejmowania wspólnych inicjatyw. Udzielone zostanie również wsparcie w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
  • asystent osób niepełnosprawnych – celami działania asystenta osoby niepełnosprawnej będą przede wszystkim: pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny do zaspokajania własnych potrzeb, diagnozowanie barier oraz wskazywanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom możliwości pokonywania tych barier, planowanie pomocy osobie niepełnosprawnej, pomoc w dojazdach na zajęcia projektowe lub do różnych instytucji w celu załatwiania swoich spraw;
  • indywidualna rehabilitacja osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania – rehabilitacja przeprowadzana będzie zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez lekarza. Celem jest poprawa kondycji zdrowotnej uczestników projektu, co ułatwi im osiągnięcie celów projektu.
 4. Przystań dla rodziny – realizator Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Siemianowice:
  • trening kompetencji wychowawczych – celem tych zajęć jest konstruktywna współpraca z dzieckiem poprzez aktywne słuchanie oraz wspólną zabawę;
  • trening racjonalnego żywienia – celem jest praktyczna nauka taniego, smacznego i zdrowego przygotowania posiłków dla rodziny, wymiana doświadczeń i przepisów;
  • spotkania integracyjno – wzmacniające – działanie to będzie miało charakter 4 pikników, na które zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy projektu. Pikniki będą miały na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, więzi międzyludzkich. Uczestnicy projektu będą mogli również przekonać się jak efektywnie, pozytywnie spędzać wolny czas;
  • zajęcia edukacyjno – kulturalne -w ramach tego działania zorganizowane zostaną wyjścia do kina, teatru, muzeum, w zależności od potrzeb uczestników projektu;
  • zajęcia prozdrowotne – zajęcia te mają przede wszystkim na celu poprawę kondycji zdrowotnej uczestników projektu zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.
   Działania pozwolą na przedstawienie uczestnikom projektu alternatywnych form spędzania wolnego czasu, pokażą, że dzień można spędzać aktywnie, zdrowo, a nie pod dyktando zgubnych nałogów: alkohol, papierosy, środki psychoaktywne.
   W ramach tego działania przewiduje się: pilates, zajęcia na basenie, zumba.
 5.  Szkolenia edukacyjno -zawodowe - realizator Mega Centrum Rozwoju.
  Kursy/szkolenia mają na celu zmianę bądź podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, przyczyniających się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia.
 6. Droga do pracy – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich:
  • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy będzie diagnozował i identyfikował predyspozycje zawodowe uczestników projektu, udzielał im niezbędnych informacji o możliwych sposobach kształcenia i szkolenia, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. Będzie również analizował kwalifikacje uczestników pod kątem skierowania do odbycia szkoleń lub staży proponowanych w ramach projektu;
  • mityngi pracy – będą miały one na celu umożliwienie i ułatwienie bezpośredniego kontaktu przedsiębiorców z uczestnikami projektu, którzy w ramach projektu nabyli już pewne umiejętności i kwalifikacje. Pracodawcy będą mieli możliwość bezpośredniej weryfikacji osób pod kątem zatrudnienia. Działanie to może niewątpliwie przyczynić się do wzrostu zatrudnienia wśród uczestników;
  • staże zawodowe u pracodawców – czas trwania stażu 6 miesięcy.
 7. Wsparcie dla otoczenia – realizator Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Siemianowice:
  • pogotowie edukacyjne – działanie to skierowane jest dla dzieci uczestników projektu, które mają problemy edukacyjne. Jego celem jest: poprawa wyników w nauce poprzez darmowe korepetycje i zajęcia wyrównawcze, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania dziecka w szkole oraz rodzinie;
  • mini świetlica – działanie to skierowane jest dla dzieci uczestników projektu w wieku od 3 do 14 lat. Celem działalności mini świetlicy jest objęcie opieką dzieci, których rodzice będą uczestniczyć w zajęciach programowych w projekcie, a nie mogą zabezpieczyć opieki dzieciom pod ich nieobecność w domu.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie: 1 757 516,22 PLN.

2