1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w partnerstwie z Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa NOWY DOM realizuje projekt „Rodzinna integracja” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2: Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania:  9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest rozwinięcie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich dla 49 osób oraz poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez doskonalenie kompetencji 20 rodzin zastępczych i 15 wychowanków rodzin zastępczych zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich.

Projekt jest skierowany do:

 • Dzieci w wieku od 3-18 lat, które uczęszczają do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci z Siemianowic Śląskich,
 • Rodziny zastępcze oraz dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z Siemianowic Śląskich.

Działania realizowane w projekcie:

1. Aktywna młodzież – Klub Młodzieżowy „Razem”:

 • Program pracy korekcyjnej i reedukacyjnej „Razem”,
 • Zajęcia z aikido lub zumby,
 • Warsztaty komputerowe,
 • Zajęcia kulturalne (wyjścia do kina, teatru, muzeum),
 • Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Afrykarium we Wrocławiu).

2. Szlifowanie diamentów:

 • Zajęcia z języka angielskiego,
 • Zajęcia na basenie połączone z nauka pływania,
 • Utworzenie pracowni komputerowej dla dzieci,
 • Warsztaty komputerowe,
 • Wycieczki edukacyjne (siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, ZOO w Chorzowie).

3. Wsparcie Rodzin Zastępczych

 • Grupa konsultacyjna – odbywać się będzie przez 19 miesięcy po 3 godziny miesięcznie. Rodziny zastępcze będą miały możliwość spotkać się z pedagogiem i psychologiem.
 • Wsparcie korekcyjne dla dzieci – W ramach grup korekcyjnych planuje się uruchomić następujące działania: zajęcia rozwoju osobistego, zajęcia nastawione na rozwój zainteresowań, wspólne wyjścia (np. do kina). Planowane są także wyjazdy weekendowe w celu pokazania dzieciom jak funkcjonować w odmiennym środowisku i warunkach. Zorganizowane zostaną wyjazdowe warsztaty specjalistyczne w których dzieci będą obserwowały własne zachowania, i ich omawianie oraz poszukiwanie rozwiązań, tych zachowań które uczestnicy chcieliby wzmocnić, a z których zrezygnowań. Częstotliwość spotkań 12 godzin miesięcznie na grupę przez 21 miesięcy. Zajęcia będą prowadzone przez 2 pedagogów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 518 294,51zł

Termin realizacji projektu 01.09.2016r. do 31.08.2018r.