EFRR_POZIOM_kolor

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt „Ucieczka od bierności” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oś priorytetowa IX, działanie 9.2: Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Projekt „Ucieczka od bierności”  realizowany jest od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. w Siemianowicach Śląskich. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności oraz wzrost jakości usług społecznych dla 140 osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich. W ramach projektu zostaną uruchomione placówki:

1. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci typu opiekuńczego przy ul. Matejki 4.
W ramach funkcjonowania placówki będą realizowane następujące zadania:
- utworzenie placówki komputerowej
- warsztaty komputerowe
- zajęcia na basenie wraz z nauką pływania
- zajęcia z języka angielskiego
- wycieczki edukacyjne

2. Centrum Usług Społecznych ul. Okrężna 19.
W ramach funkcjonowania placówki będą realizowane następujące zadania:
- punkt doradczo konsultacyjny
- indywidualne poradnictwo psychologiczne
- grupa wsparcia dla osób niepelnosprawnych
- trening kompetencji wychowawczych
- indywidualne poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne
- grupa wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo wychowawcze
- zajęcia informatyczne dla seniorów
- zajęcia artystyczne dla seniorów
- zajęcia rekreacyjno-sportowe dla seniorów
- grupa samopomocowa dla seniorów
- zajęcia edukacyjno-kulturalne dla seniorów

Projekt skierowany jest do:
- dzieci, wychowankowie nowej placówki z wieloma deficytami
- osoby mające problemy opiekuńczo wychowawcze
- osoby niepełnosprawne
- seniorzy

Kwota dofinansowania 1 364 001,00 PLN