Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich poszukuje osób, które chciałyby pełnić funkcje opiekunów prawnych.

Opiekunem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych, a także osoba w stosunku do której nie zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Opiekun prawny ustanawiany jest dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.     Osoba taka jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych, a więc opiekun jest powołany do ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby pozostającej pod jego opieką i podlega w tym zakresie nadzorowi sądu rodzinnego. Opiekun powinien wykonywać swe czynności tak jak tego wymaga dobro osoby pozostającej pod jego opieką, a naruszenie jej dobra stanowi podstawę do zwolnienia opiekuna. Opiekun nie działa – nawet w najmniejszym stopniu – w celu zaspokajania własnych potrzeb.

Sąd rodzinny może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie pokrywane  z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony, a jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez  ośrodek  pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie  może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia .

Osoby zainteresowane tą formą pomocy drugiemu człowiekowi prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. przy ul. Szkolnej 17- pokój nr 42 lub pod nr telefonu 32 765 62 42.

Ten wpis został opublikowany w kategorii . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.