Nasze działania

Programy obecnie realizowane

Blisko Ciebie

„Blisko Ciebie systemowa integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i środowiska lokalnego w Siemianowicach Śląskich”
Projekt dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
Przedsięwzięcie będzie realizowane od sierpnia do grudnia 2013r.

Zapisy w biurze projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Siemianowice Śl., ul. Szkolna 17, pok. 42, tel. 0 32 765 62 42, godz. 7.30 – 14.00

W ramach projektu zaplanowano działania zmierzające do poprawy jakości oraz efektywności usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, przywracania ich do funkcjonowania w lokalnej społeczności, a także zwiększenia ich integracji społecznej. Działania w projekcie umocnią sieć oparcia osób zaburzonych psychicznie zgodnie z ich potrzebami.
W Klubie „Wsparcie” osoby zaburzone będą mogły znaleźć pomoc i wsparcie w borykaniu się z trudami życia codziennego od osób w podobnej sytuacji oraz fachowców zatrudnionych do prowadzenia zajęć w ramach klubu. Będą miały okazję uruchomić również swoje potencjały dzięki różnym formom zajęć zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami. W rekrutację osób do klubu będą zaangażowane ich rodziny, sąsiedzi i instytucje z terenu miasta. Ponadto będzie prowadzona grupa edukacyjno – wspierająca dla rodzin osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi oraz ich sąsiadów.
Działaniem skierowanym do lokalnej społeczności będzie cykl imprez kulturalnych dotykających problematyki zaburzeń psychicznych.
Akcja informacyjno – promocyjna umożliwi dotarcie do szerokiego grona mieszkańców Siemianowic Śląskich, dzięki czemu zwiększy się prawdopodobieństwo podniesienia wiedzy na temat zaburzeń oraz przełamania psychicznych barier.

Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich

przejdź do strony projektu

Bajkowe inspiracje

„Bajkowe inspiracje – bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich.”
Projekt dofinansowany w ramach Banku Dziecięcych Uśmiechów z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

Realizacja projektu trwa od czerwca 2013 r. i zakończy się w grudniu 2013 r.

Beneficjentami projektu są wychowankowie Placówki w Siemianowicach Śląskich.

Głównym celem projektu jest kształtowanie prawidłowych postaw i wartości moralnych u dzieci przez spotkania z bajką (bajkoterapia), wycieczkę edukacyjną do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej i konkurs plastyczny. Wszystkie powyższe działania są skupione na pobudzeniu aktywności indywidualnej uczestników projektu.

Aktywny debiut

Kariera bez barier

UWIERZ W SIEBIE

przejdź do strony projektu

Programy już zrealizowane

Bratnia dusza

„Bratnia dusza – systemowa integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia”, projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt realizowany w okresie od września do grudnia 2009r.
W ramach projektu powstał spójny system wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz środowiska sąsiedzkiego. Umożliwia on tym osobom pełniejsze zaspokojenie potrzeb, dzięki wykorzystaniu instrumentów nowocześnie pojmowanej integracji społecznej. W ten sposób wyżej wymienione osoby wraz z rodzinami będą mogły przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe.
W ramach projektu skupiliśmy się w znacznej mierze na zwiększeniu udziału tych osób w życiu społecznym i niwelowaniu skutków wykluczenia. Nowatorstwo projektu wynika z jego systemowego charakteru, polegającego na tym, że nowopowstałe formy pomocy są skierowane zarówno do osób z zaburzeniami psychicznymi, jak i do ich rodzin. Nowatorstwo polega również na stworzeniu systemu oparcia, który uwzględnia pomoc grupową jak i indywidualną dostosowaną do potrzeb danej rodziny. Szczególna rola przypada rodzinom osób dotkniętych zaburzeniami: jako aktywny uczestnik systemu są one adresatem skierowanej do nich pomocy, a jednocześnie stały się instrumentem wsparcia dla swoich bliskich oraz innych rodzin borykających się z podobnymi problemami.
W ramach projektu powstały:

  • PUNKTY INFORMACYJNE dla osób mających kontakt z osobami zaburzonymi psychicznie, potrzebujących informacji nt. pomocy czy wsparcia dla siebie i osób chorych.
  • KLUB WSPARCIA I INTEGRACJI dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • GRUPY EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCE dla rodzin osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.
  • IDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ramię w ramię

„Ramię w ramię- – poprawa integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym Siemianowic Śląskich” dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

Projekt skierowany był do trzech grup beneficjentów:
12 osób z zaburzeniami psychicznymi (m. in. takimi jak depresja, schizofrenia, nerwica) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie;
rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi;
lokalnej społeczności Miasta.
Celami projektu były :
integracja osób z zaburzeniami psychicznymi;
integracja osób zaburzonych ze środowiskiem lokalnym;
podniesienie poziomu wiedzy lokalnej społeczności na temat zaburzeń psychicznych;

Założone cele zostały zrealizowane poprzez następujące działania:
Klub „Integracja”;
obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – przedstawienie teatralne i galerię prac osób zaburzonych;
stronę internetową poświęconą zaburzeniom psychicznym;
kampanię informacyjno- promocyjną nt. zaburzeń psychicznych oraz działań w projekcie.

Wiem kim jestem

dofinansowany w ramach Banku Dziecięcych Uśmiechów z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.
Działania w projekcie kładły nacisk na zapoznanie młodego pokolenia z kulturą, historią i obyczajowością regionu, który zamieszkują.

Poniższe działania w projekcie zostały zrealizowane z sukcesem.
1.Warsztaty historii i gwary śląskiej odbyły się w dwóch grupach wiekowych 7-12 lat, 12-15 lat. Warsztaty były nieodpłatnie prowadzone przez dyrektora Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Dzięki jego uprzejmości udało się grupie zwiedzić śląską izbę i zapoznać się z elementami wyposażenia wnętrza mieszkania w tradycyjnym familoku. Z grupy warsztatowej zostały wyłonione dzieci, które przygotowały występ artystyczny w gwarze śląskiej w sali dostosowanej do tego rodzaju imprez.
2.Jednodniowa wycieczka edukacyjna do zamku w Koszęcinie, w której uczestniczyło 26 dzieci . Program wycieczki objął zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz projekcję filmu archiwalnego, warsztaty taneczne, w tym naukę tradycyjnego śląskiego tańca jakim jest trojak.

3.Zakończeniem działań w projekcie był quiz wiedzy o Śląsku, który zweryfikował wiedzę zdobytą podczas poprzednich działań. Przeprowadzony został w 2 grupach wiekowych wśród dzieci biorących udział w projekcie i korzystających z Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci. Zwycięzcy za zajęcie miejsc od 1 do 3 w dwóch kategoriach wiekowych otrzymali nagrody: odtwarzacze mp 4, łyżworolki, strój sportowy, rękawice bramkarskie, piłka itp.a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia (słodycze).

Siemianowickie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2012

Termin realizacji:czerwiec 2012 r. – wrzesień 2012 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał o dotację dla tego projektu w programie grantowym Fundacji Ernst & Young .

Beneficjentami projektu byli rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, dzieci oraz lokalna społeczność.
Cele projektu to:
- pogłębienie wewnętrznej integracji rodzin zastępczych oraz zintegrowanie nowo powstałych rodzin zastępczych;
- podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, wyzwolenie potencjału, którym dysponują;
- poprawa relacji pomiędzy rodzinami zastępczymi, a rodzicami biologicznymi,
- promowanie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez kampanię informacyjno – promocyjną.

Projekt składał się z 4 działań.
a. Bajkowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, w tym mini – akcja „Pozytywnie zakręceni”
b. Zajęcia plastyczno – literackie dla dzieci i spotkanie dyskusyjne dla rodzin zastępczych
c. Szkolenie rodziców zastępczych pt. „Postawy rodzicielskie”
d. Piknik integracyjny pn. „Teatrzyk pod chmurką”

Wyjście z przemocy

„Wyjście z przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Siemianowicach Śląskich” projekt dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany w okresie od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r.

Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Siemianowice Śląskie poprzez budowę sieci wsparcia.
Wybór zaplanowanych narzędzi oddziaływania na adresatów został oparty na wiedzy i doświadczeniu instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Dzięki temu zostały wykorzystane takie działania, które charakteryzują się potencjalnie największą skutecznością w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie.
Zaplanowana w odniesieniu do nieletnich i młodych matek grupa wsparcia pozwoliła na efektywną pracę z uczestniczkami i stworzyła możliwość najpełniejszego wykorzystania ich potencjału w pracy nad korekcją zaburzonych wzorców socjalizacji. Skuteczność tej metody była wzmocniona przez indywidualne porady, z których korzystały poszczególne kobiety.
Skierowane do rodziców grupy wsparcia i socjoterapeutyczne stworzyły warunki szczególnie sprzyjające kształtowaniu postaw społecznie pożądanych, nabywaniu i kształtowaniu umiejętności wychowawczych oraz zdolności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i problemami rodziny. Natomiast analogiczne grupy przeznaczone dla dzieci były środowiskiem przyjaznym dla prowadzenia pracy wychowawczej w celu nabywania odpowiednich umiejętności społecznych, które są konieczne do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.
Indywidualne konsultacje ze specjalistami oraz spotkania z psychologiem były odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników projektu potrzeby, w przypadku których praca grupowa nie była właściwym rozwiązaniem.
Dopełnieniem wyżej scharakteryzowanych działań były wyjazdy integracyjne, które pomogły kształtować prawidłowe kontakty pomiędzy dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem.

Coraz lepiej

Projekt „Coraz lepiej – wsparcie niespokrewnionych rodzin zastępczych w Siemianowicach Śląskich” dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany w okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt był skierowany do rodzin zastępczych niespokrewnionych z terenu miasta Siemianowic Śląskich.

Celami zadania było:
poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych;
integracja środowiska niespokrewnionych rodzin zastępczych;
podniesienie standardu codziennego życia niespokrewnionych rodzin zastępczych.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały w pełni osiągnięte. W wyniku wyjazdowego szkolenia dla rodziców zastępczych i dzieci została poszerzona wiedza teoretyczna z zakresu umiejętności wychowawczych rodziców oraz integracja niespokrewnionych rodzin zastępczych. Ponadto dzięki materialnemu wsparciu rodzin polegającemu na doposażeniu ich w niezbędny sprzęt domowy został podniesiony standard codziennego życia niespokrewnionych rodzin zastępczych.

Nasza chata

Projekt „Nasza chata – wsparcie usamodzielnianych wychowanków w Siemianowicach Śląskich” dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany w okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt był skierowany do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Siemianowice Śląskie. Poprzez treningi (m.in. kulinarny, budżetowy) zdobyli oni konkretne życiowe umiejętności. Podczas obozu przetrwania zwiększyło się w wychowankach poczucia sprawstwa i wiary we własne siły. Dodatkowo wyjazd miał wymiar integracyjny, co pozytywnie wpłynęło na wspólne życie w mieszkaniu chronionym. W celu stworzenia wychowankom godnych warunków życia w miejscu ich zamieszkania, a także poprawienia startu w dorosłe życie, zostali oni doposażeni w sprzęt. Realizowane w projekcie działania kształtowały w tych młodych ludziach właściwe postawy społeczne oraz poczucie odpowiedzialności za własne życie.

Dom z filarami

Projekt „Dom z filarami – podnoszenie jakości rodzicielstwa w Siemianowicach Śląskich” dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany w okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt miał za zadanie rozwinięcie nowej środowiskowej formy pomocy dziecku i rodzinie przez wprowadzenie funkcji trenera rodziny. Praca trenera polegała na wyposażeniu rodziny w umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na polu rodzinnym i społecznym. Praca z rodziną charakteryzowała się dużą intensywnością czasową i prowadzona była w miejscu zamieszkania rodziny. Ponadto konsultacje w zespole interdyscyplinarnym zapewniały prawidłowy kierunek pomocy konkretnej rodzinie, dostosowanej do jej potrzeb.

Porozmawiajmy przy kawie

Z pąka w kwiat

Pierwszy krok

W świecie krasnoludków

By z żołędzia wyrósł dąb

Ogniwo

Przedsiębiorczy Motyl

Posiłek dla potrzebujących

Jesteśmy z Tobą – bądź z nami

Komputer dla Homera

dofinansowanie z PFRON