Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci mieszcząca się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śniadeckiego 13, działa jako ośrodek wsparcia dla dzieci w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

            Jej pomocą są objęte dzieci w  wieku przedszkolnym od 3 do 4 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach i po uprzedniej ocenie umiejętności samoobsługowych pomocą może zostać objęte dziecko 2,5 letnie oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym od 5 do 16 roku życia. Pobyt dziecka może zostać przedłużony do chwili ukończenia gimnazjum, ale nie dłużej niż do ukończenia przez wychowanka 18 roku życia.

Placówka jest czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat korzystają z jej usług w godzinach od 7.30 do 13.00, a dzieci w wieku od 5 do 16 lat w godzinach od 13.00 do 18.00.

             Zadaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci jest objęcie dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w szczególności poprzez:

- zapewnienie opieki wychowankom po zajęciach szkolnych,

- zapewnienie opieki wychowankom, którzy nie rozpoczęli jeszcze nauki szkolnej,

- prowadzenie zajęć logopedycznych, wyrównawczo – kompensacyjnych oraz pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji,

- prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych realizowanych w stałych grupach dzieci,

- zapewnienie prawidłowego fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju poprzez realizację zajęć uwzględnionych w harmonogramie pracy Placówki,

- organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć sportowych,

- prowadzenie indywidualnej pracy z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne, podczas zajęć grupowych oraz w kontakcie indywidualnym,

- prowadzenie regularnej pracy socjalnej z rodziną w celu kształtowania u rodziców postaw społecznie akceptowanych, nabywania umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i problemami rodziny,

- prowadzenie regularnej pracy wychowawczej z wychowankiem i jego rodziną w celu nabywania odpowiednich umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego               i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu,

- kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem,

- udzielanie dziecku i jego rodzinie pomocy w sytuacjach kryzysowych i trudnych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny,

- zapewnienie wychowankom posiłków,

- zaopatrzenie w przedmioty potrzebne do zajęć,

- koordynowanie działań służb pomocowych dziecku i rodzinie,

- zapewnienie świadczeń w zakresie higieny osobistej (możliwość skorzystania z kąpieli).

Realizacja powyższych zadań jest możliwa dzięki temu, że w Placówce oprócz wychowawców zatrudnieni są pedagodzy, psycholog, pedagog-socjoterapeuta oraz pracownik socjalny, których pracę nadzoruje kierownik Placówki.