Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-35/19 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie: wyboru oferty i określenia dotacji na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-33/19 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP. 0120- 32/19 z dnia 04.09.2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej. KLAUZULA INFORMACYJNA

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-66/18 Z dnia 03.10.2018 r. w sprawie: wyboru oferty i określenia dotacji na realizację w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-62/18 Z dnia 24.09.2018 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 59/18 z dnia 11.09.2018 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl w sprawie: wyboru oferty i określenia kwoty dotacji na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnych i konsultacji pedagogiczno  – psychologicznych, prowadzeniu grup samopomocowych dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ramach projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 57/18 z dnia 11.09.2018 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl  w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnych i konsultacji pedagogiczno  – psychologicznych, prowadzeniu grup samopomocowych dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ramach projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie  nr ORP.0120-56/18 z dnia 31.08.2018r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu Pogotowia Edukacyjnego dla dzieci oraz sprawowania opieki nad dziećmi uczestników projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 55/18 z dnia 28.08.2018 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj możesz otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-54/18 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnych konsultacji pedagogiczno – psychologicznych, prowadzeniu grup samopomocowych dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ramach projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-52/18 w sprawie
wyboru oferty i określenia kwoty dotacji na realizację w latach 2018-2019, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Sląskich, w ramach projektu „Ucieczka od bierności” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowania IX, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralnym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-50/18 w sprawie:
Powołania Komisji opiniującej oferty założone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2018-2019, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno 0 psychologicznego oraz prowadzeniu grupy wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich, w ramach projektu „Ucieczka od bierności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny ), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-43/18 w sprawie:
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2019, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich, w ramach projektu „Ucieczka od bierności” współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (oś priorytetowa IX, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZST Subregion Centralny), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-50/17 w sprawie:
wyboru oferty i określenia dotacji na realizację w 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-49/17 w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 41/17 z dnia 15.11.2017 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 54/16 z dnia 09.12.2016 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl. w sprawie: wyboru oferty i określenia kwoty dotacji na realizację w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 47/16 z dnia 30.11.2016 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl. w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-45/16 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-09/16 z dnia 11 marca 2016 r. Dyrektora
MOPS w Siemianowicach Śl.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-38/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl.