Zespół Interdyscyplinarny  to zespół osób delegowany ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów.

Zespołu Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemianowicach Śląskich został powołany przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Zespół działa w oparciu o obowiązujące przepisy o zasięgu krajowym i lokalnym, które dotyczą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także regulaminu wewnętrznego, określającego kulturę pracy.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Katarzyna Farat

Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Agnieszka Szymańska

Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego – Agnieszka Kapelan

Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Wróblewskiego 10, 41- 106  Siemianowice Śląskie

W indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem zjawiska przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny może powołać Grupę Roboczą w skład której wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W uzasadnionych przypadkach, w jej skład mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pracami grup roboczych koordynują:

Izabela Wieczorek, starszy pracownik socjalny

Anna Zielińska-Popławska, starszy pracownik socjalny

Agnieszka Szymańska, starszy pracownik socjalny

Koordynatorzy grup roboczych przyjmują klientów w poniedziałki w godz. 8.30-9.30 oraz 14.00-15.30 w czwartki w godz. 12.30-13.45 we wtorki, środy i piątki w godz. 7.30-9.00

Telefon kontaktowy do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koordynatorów: 784 573 410.