Nowy Projekt MOPS dla rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy.

Bez tytułu

Nowy Projekt MOPS

dla rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego

z wojną na terytorium Ukrainy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przystąpił do realizacji projektu pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie”, który potrwa do 30.06.2023r.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania przebywających w naszym mieście rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dla osób dorosłych i dzieci, wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.

Dla dorosłych osób zapewnione zostanie indywidualne wsparcie specjalistyczne, grupa wsparcia,  wsparcie językowe oraz opieka nad dziećmi. Ponadto przeprowadzone zostaną działania adaptacyjne w postaci wycieczek oraz spotkania integracyjnego.

Dla dzieci z kolei zorganizowane zostaną zajęcia z języka polskiego, korepetycje przedmiotowe, indywidualne wsparcie psychologiczne i wsparcie korekcyjne oraz wycieczki.

Na każdym etapie realizacji projektu zapewnione zostanie wsparcie językowe, mające na celu sprawną komunikację po między odbiorcami wsparcia, a prowadzącymi działania.

Wsparciem objętych zostanie 30 osób (w tym 20 osób dorosłych i 10 dzieci) uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz ich otoczenie.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Na realizację projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie”,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  pozyskał: 252 368,75 zł., w tym wnioskowane dofinansowanie: 214 513,43 zł.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich lub telefonicznie pod numerami telefonów 32 765 62 46, 32 765 62 49.

MOPS BEZ TLA