ZP.263.12.2023 – zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego pn. „Indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci z Ukrainy”, w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie”

ZP.263.12.2023 – zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego pn. „Indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci z Ukrainy”, w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa IX. Wyłączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SPROSTOWANIE OMYŁKOWEGO ZAPISU – DN. 01.02.2023 ROK

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY