Indywidualne zajęcia z języka polskiego

111
REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
realizuje w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich projekt pn. „RAZEM Z NAMI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

sep

Uczestniczki w ramach projektu uczą się języka polskiego. Podczas indywidualnych zajęć mogą skorzystać ze wsparcia asystenta integracji, który pełnić będzie rolę tłumacza. Zaplanowaliśmy na to działanie 140 godzin.