„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna rekrutację uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością 
w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
    z otoczeniem;

Kartę zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu) można pobrać:

  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (ul. Szkolna 17) w pokoju nr 3

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS pod numerem tel. 32 765 62 49