Ogłoszenia o konkursach i ich wyniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć zarządzenie dyrektora nr ORP.021.58.2023 z dnia 11.09.2023r. zarządzenie

Tutaj można otworzyć treść ogłoszenia

W związku z wszczęciem postępowania na realizację zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie szkolenia – Stylizacja paznokci”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich składa zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.

Zapytanie ofertowe

Umowa

Informacja o unieważnieniu postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zaprasza mieszkańców Siemianowic Śląskich do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru

Karta zgłoszenia załącznik nr 1

Klauzula informacyjna załącznik nr 2

Klauzula informacyjna załącznik nr 2a

Powołanie Komisji

Nabór uzupełniający

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023  zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – ogłoszenie konkursu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – ogłoszenie konkursu

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Oferta realizacji zadania publicznego – wzór

Wyniki konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (goracy posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.50.2022 z dnia 05.10.2022 r.

Tutaj można otworzyć Regulamin pracy komisji konkursowej.

Tutaj można otworzyć oświadczenie członka komisji konkursowej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.46.2022 z dnia 12.09.2022 r.

Tutaj można otworzyć treść ogłoszenia

Sprostowanie z dn. 14.09.2022

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.55.2022 z dnia. 16.11.2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

Tutaj otwórz treść ogłoszenia.

Tutaj otwórz Zarządzenie Dyrektora MOPS nr.021.35.2022 z dnia 20.06.2022 r.

Tutaj otwórz kartę oceny formalnej.

Tutaj otwórz kartę oceny merytorycznej.

Tutaj otwórz Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.021.39.2022 z dnia 13.07.2022 r.

Tutaj otwórz ogłoszenie Dyrektora MOPS o wyniku otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chrnionego treningowego.

Tutaj otwórz treść ogłoszenia.

Tutaj otwórz Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.021.29/2022 z dnia 11.05.2022 r.

Tutaj otwórz kartę oceny formalnej.

Tutaj otwórz kartę oceny merytorycznej

Oświadczenie członka komisji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych MOPS w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (gorący posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj otwórz Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-52/21 w spr. wyboru oferty.

Tutaj otwórz treść ogłoszenia o wyniku otwartego konkursu.

Tutaj otwórz treść ogłoszenia.

Tutaj otwórz Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-50-21.

Tutaj otwórz kartę oceny formalnej.

Tutaj otwórz kartę oceny merytorycznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

Tutaj otwórz treść ogłoszenia.

Tutaj otwórz Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-44-21.

Tutaj otwórz kartę oceny formalnej.

Tutaj otwórz kartę oceny merytorycznej.

Tutaj otwórz treść ogłoszenia o wyniku otwartego konkursu.

sep

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Tutaj otwórz treść ogłoszenia.

Tutaj otwórz Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-36/21 z dnia 20-07-2021

Tutaj otwórz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr ORP.0120-36/21 z dnia 20-07-2021

Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty i określenia wysokości dotacji na realizację w latach 2021-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, polegającego na przeprowadzeniu korepetycji oraz zajęć wyrównawczych ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny

Tutaj otwórz treść ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, polegającego na przeprowadzeniu korepetycji oraz zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny.

Tutaj otwórz treść ogłoszenia.

Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty i określenia wysokości dotacji na realizację w latach 2020-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno–psychologicznego oraz prowadzeniu grup samopomocowych dla osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, organizacji 2 wycieczek integracyjnych, zapewnienia opieki dla dzieci  w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego

i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (gorący posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację w latach 2020-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego oraz prowadzeniu grup samopomocowych dla osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, organizacji 2 wycieczek integracyjnych, zapewnienia opieki dla dzieci  w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty i określenia dotacji na realizację w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj otwórz – treść informacji o wyborze.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu Pogotowia Edukacyjnego dla dzieci oraz sprawowania opieki nad dziećmi uczestników projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tutaj otwórz – treść informacji o wyborze.

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnych konsultacji pedagogiczno – psychologicznych, prowadzeniu grup samopomocowych dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ramach projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj otwórz – treść informacji o wyborze.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu Pogotowia Edukacyjnego dla dzieci oraz sprawowania opieki nad dziećmi uczestników projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Pogotowia Edukacyjnego dla dzieci oraz sprawowania opieki nad dziećmi uczestników projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr ORP.0120-56/18 z dnia 31.08.2018 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl.)

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnych konsultacji pedagogiczno – psychologicznych, prowadzeniu grup samopomocowych dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ramach projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2019, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Sląskich, w ramach projektu „Ucieczka od bierności” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowania IX, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralnym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2019, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich, w ramach projektu „Ucieczka od bierności” współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (oś priorytetowa IX, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZST Subregion Centralny), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj otwórz – treść ogłoszenia.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj otwórz – pełną treść ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj otwórz – pełną treść ogłoszenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu integracji i reintegracji społecznej zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na udzielaniu korepetycji oraz prowadzeniu zajęć wyrównawczych w ramach pogotowia edukacyjnego dla dzieci uczestników projektu „Inwestuj w siebie”.

Tutaj otwórz – pełną treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o wyborze:
Zarządzenie nr ORP.0120-10/16 z dnia 17.03.2016 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich wraz z ogłoszeniem o wyborze

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj otwórz – pełną treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o wyborze:
Zarządzenie nr ORP.0120-40/15 z dnia 21.12.2015 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich wraz z ogłoszeniem o wyborze