Informacje

1

 

Projekt „Dobrze mieć sąsiada” jest w okresie trwałości. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest w gotowości instytucjonalnej na świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla 30 osób

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 będzie realizował nowy projekt.

Projekt „Dobrze mieć sąsiada” złożony przez MOPS w Siemianowicach Śląskich znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.
Łączna wartość projektu wynosi 750 431,25 zł., natomiast dofinansowanie wynosi 697 901,06 zł.

Uczestnikami projektu będzie 30 osób niesamodzielnych ze względu na wiek tj. nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które będą mogły skorzystać z usług sąsiedzkich, a także z Klubu Seniora. Zorganizowane zostaną w ramach projektu również 2 festyny, które będą miały na celu integrację osób niesamodzielnych i ich opiekunów, a także osób świadczących usługi opiekuńcze.
Wsparciem objętych zostanie również 15 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych ze względu na wiek, którzy będą mieli możliwość skorzystać ze wsparcia szkoleniowego dotyczącego opieki nad osobą niesamodzielną, a także z grupy wspierająco – edukacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat w/w projektu można uzyskać w siedzibie MOPS przy ulicy Szkolnej 17 w pokoju nr 49 lub pod numerem telefonu 32 765 62 49.