Informacje o projekcie

loga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt „Inwestuj w siebie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oś priorytetowa IX, działanie 9.1: Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt „Inwestuj w siebie” będzie realizowany od 01.12.2015 r. do 31.12.2017 r. w Siemianowicach Śląskich. W ramach projektu zostanie zaktywizowanych społecznie i zawodowo 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Grupami docelowymi będą:

 • osoby bezrobotne (zakwalifikowane przez PUP do III Profilu, bierne zawodowo),
 • osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (02-P),
 • usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą (osoby uczące się w wieku 18 – 25 lat korzystające z pomocy MOPS),
 • rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Działania realizowane w ramach projektu:

Aktywizacja społeczna

 1. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – celem jest możliwość uzyskania pomocy i oparcia, podzielenia się problemami z osobami będącymi w podobnej sytuacji oraz wzrost samooceny. Zajęcia trwają od 20.01.2016 r.
 2. Warsztaty z autoprezentacji – celem tych warsztatów jest przygotowanie uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez: analizę odpowiedniego ubioru, mowę ciała, wskazanie błędów jakich należy unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Warsztaty z kreowania własnego wizerunku (wizaż, stylista) – celem jest przekazanie uczestnikom projektu wiedzy i umiejętności na temat wizażu oraz stylizacji własnej osoby aby dobrze zaprezentować się wizualnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Trening kompetencji wychowawczych – celem tych zajęć jest konstruktywna współpraca z dzieckiem poprzez aktywne słuchanie oraz wspólną zabawę.
 5. Indywidualne poradnictwo psychologiczne – ma na celu zdiagnozowanie problemu uczestnika projektu, wspólne poszukiwanie rozwiązania problemu oraz motywowanie do podejmowania działań mających na celu zmianę sytuacji życiowej.
 6. Poradnictwo prawne – pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych (np. sprawy alimentacyjne, zajęcia komornicze).
 7. Wyjazdowe zajęcia z arteterapii zostaną zorganizowane dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia te będą miały charakter terapeutyczny a ich celem będzie wspólna integracja, umożliwienie odkrycia własnych talentów, wzrost poczucia własnej wartości, redukowanie lęków oraz rozwinięcie umiejętności interpersonalnych.

Aktywizacja zawodowa

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe – będzie miało na celu zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu pod kątem doboru do uczestnictwa w stażu zawodowym lub szkoleniach zawodowych, udzielanie niezbędnych informacji o możliwych sposobach podnoszenia swoich kwalifikacji. Ponadto uczestnik projektu pod okiem specjalisty będzie mógł przygotować dokumenty aplikacyjne.
 2. Szkolenia zmieniające/podnoszące kwalifikacje zawodowe .
 3. Staże zawodowe u pracodawców – czas trwania stażu 6 miesięcy.

Laboratorium dnia codziennego

 1. Zajęcia dotyczące racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego:
 • trening kulinarny – ma na celu praktyczną naukę taniego, smacznego i zdrowego przygotowania posiłków dla rodziny. Uczestnicy projektu będą mogli wymienić swoje doświadczenia oraz przepisy kulinarne;
 • trening budżetowy – ma na celu poznanie zasad gospodarowania budżetem domowym, sposobów oszczędzania, jak zaplanować i bilansować budżet oraz jak nie wpaść w zadłużenie (kredyty „chwilówki”).

2. Zajęcia wpływające pozytywnie na kondycję zdrowotną – mają na celu poprawę
kondycji zdrowotnej uczestników projektu zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej.
Poniższe działania pozwolą na przedstawienie uczestnikom projektu alternatywnych
form spędzania wolnego czasu unikając zgubnych nałogów tj. alkohol, papierosy czy też
środki psychoaktywne:

 • zajęcia z dietetykiem – uczestnicy projektu będą mieli możliwość poznania zasad zdrowego żywienia w połączeniu z zajęciami ruchowymi, co pozwoli na efektywniejszą poprawę kondycji zdrowotnej;
 • zajęcia fitness z wykorzystaniem różnych technik fitness (np. fat burning, ABT, trening interwałowy);
 • aquaerobik – połączenie aerobiku i pływania jako forma treningu dla osób, które na co dzień nie uprawiają sportu;
 • aikido – zasady tej sztuki walki kładą nacisk ma samodyscyplinę, regularność, cierpliwość, wytrwałość. Aikido nie jest sztuką walki nastawioną na konfrontację z przeciwnikiem lecz polega na przywróceniu spokoju i harmonii;
 • siłownia z instruktorem.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie: 1.894.379,70 PLN