Informacja o projekcie

1Projekt „Pozytywna zmiana” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt Pozytywna zmiana” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Projekt „Pozytywna zmiana” realizowany jest od czerwca 2018 r. do 31 października
2018 r.
Celem głównym projektu jest poprawa obsługi osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich poprzez:

  • zmianę struktury organizacyjnej MOPS
    oraz
  • oddzielenie pracy socjalnej od procedury administracyjnej przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

Wprowadzone zmiany pozwolą na poprawę jakości wykonywanej pracy socjalnej oraz wzrost jej efektywności.

Kwota dofinansowania: 324 231,33 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 33/100 gr).