Informacje o projekcie "Rodzina Razem"

1

Projekt „Rodzina razem”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Rodzina razem”
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu „Rodzina razem” jest rozwinięcie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich dla 49 osób oraz poprawa funkcjonowania 40 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych z Siemianowic Śląskich poprzez doskonalenie ich kompetencji oraz kompetencji 33 wychowanków rodzin zastępczych, a także poprawa funkcjonowania 5 osób z rodzin z Siemianowic Śląskich mających problemy opiekuńczo – wychowawcze.

CHARAKTERYSTYKA OSÓB I/LUB PODMIOTÓW/INSTYTUCJI, KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE WSPARCIEM:

 

 1. SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, która działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomocą Placówki objęte są dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Pobyt dziecka może zostać przedłużony do chwili ukończenia przez dziecko gimnazjum, ale nie dłużej niż do ukończenia przez wychowanka 18 roku życia. Planuje się objąć wsparciem wszystkie dzieci korzystające z Placówki 49 osób (24 dziewczynki, 25 chłopców). W Placówce realizowane są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.
 2. RODZINY ZASTĘPCZE – będą to osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych na terenie Siemianowic Śląskich. Planuje się, że ze wsparcia w projekcie skorzysta 40 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych ( 29 kobiet, 11 mężczyzn).
 3. WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH – 33 osoby będące wychowankami rodzin zastępczych z terenu Siemianowic Śląskich (17 kobiet, 16 mężczyzn).
 4. RODZICE MAJĄCY PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE – wsparciem objętych zostanie pięciu rodziców, którzy objęci są pomocą asystenta rodziny. Są to rodzice mający problemy w opiece nad dziećmi, ich wychowaniem i sprawowaniem opieki (3 kobiety, 2 mężczyzn).

logo11

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2019-06-01 – 2021-08-29

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
949 844,94 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE:
807 368,19 PLN.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 

KLUCZ DO SUKCESU:

 (Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci – 2,5 do 5 lat)

1. Zajęcia z języka angielskiego.
2. Ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe.
3. Wyjścia kulturalne w formie wyjść do kina, teatru, muzeum itp.
4. Zajęcia warsztatowe z robotyki.
5. Wycieczki edukacyjne: (Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo” w Proboszczowicach, Zatorland Zator, Aquadrom Ruda Śląska)

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ:

 (Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci – 6 do 16 lat)

1. Zajęcia z języka angielskiego.
2. Zajęcia prozdrowotne.
3. Zajęcia artystyczne.
4. Zajęcia warsztatowe z robotyki.
5. Wycieczki edukacyjne: (Podziemia Rynku w Krakowie, Sztolnia Królowa Luiza Zabrze, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, Aquadrom Ruda Śląska).
6. Wycieczka integracyjna: (Park Miniatur Inwałd).
7. Wyjścia kulturalne w formie wyjść do kina, teatru, muzeum itp.

 

WSPARCIESPECJALISTYCZNE:
(Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci – 6 do 16 lat)

 1. Psychodrama.

 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE RODZINY ZASTĘPCZEJ: 

1. Wyjazdowe zajęcia edukacyjno – szkoleniowe: (Żarki, Bielsko – Biała, Szczawnica, Zakopane).
2. Pikniki integracyjne.
3. Spływ kajakowy.
4. Utworzenie rodzin wspierających.
5. Wsparcie korekcyjne dla dzieci.

 

HARMONIJNY ROZWÓJ RODZINY

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA „NOWY DOM”

1. Szkolenia podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych.
2. Otwarta szkoła wychowania.
3. Praca z wychowankami rodzin zastępczych:
a) Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
b) wizyty w przedsiębiorstwach.
c) spotkania motywacyjne.
4. Superwizja.

______________________________________________________________

INFORMACJA

W dniu 29.08.2021r. zakończyła się realizacja projektu „Rodzina razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – konkurs.

Projekt „Rodzina razem” jest obecnie w okresie trwałości, który potrwa do 29.08.2023r. Projektodawca tym samym zapewnił po zakończonej realizacji projektu zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych. Oznacza to, że osoby w tym czasie mogą korzystać z form wsparcia, które były realizowane w czasie trwania projektu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich dysponuję kadrą, która jest w stałej gotowości instytucjonalnej do świadczenia następującego wsparcia:

 • psychologa i pedagoga prowadzącego grupę korekcyjną dla wychowanków rodzin zastępczych,
 • pięciu Rodzin Wspierających,
 • pracowników Działu Pieczy Zastępczej wykonujących prace na rzecz Rodzin Wspierających,
 • dla 49 wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego,
 • Specjalisty prowadzącego zajęcia grupy szkoleniowej, specjalisty prowadzącego warsztaty umiejętności społecznych – specjalista prowadzący wykłady w ramach „Szkoły wychowania” oraz psychologa. Osoby te udzielają wsparcia w siedzibie partnera tj.
  w Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jaworowej 2.

____________________________________________________
logo3Biuro projektu „Rodzina razem”,
ul. Szkolna 17, (p. 46) 41-100 Siemianowice Śląskie
Tel.: (32) 765-62-46,
projektyefs@mops.siemianowice.pl