Aktualności

 

11

W dniu 30 listopada 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zakończył realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich”. Obecnie projekt ten jest w okresie trwałości. W tym czasie beneficjent jest w gotowości instytucjonalnej do realizacji następujących działań w Centrum Usług Społecznych:
1. Wsparcia prawnika,
2. Wsparcia psychologicznego,
3. Wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
4. Wsparcia dwóch asystentów rodziny,
5. Prowadzenia zajęć Klubu Seniora dla 10 osób,
6. Prowadzenia jednej grupy samopomocowej dla osób niepełnosprawnych,
7. Prowadzenia jednej grupy dla osób mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Ponadto beneficjent w okresie trwałości zapewnia 40 miejsc dla wychowanków w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniach w/w placówek mogą uzyskać szczegółowe informacje w ich siedzibach lub pod numerami telefonu: Szczegółowych informacji udzielą kierownicy Placówek:
Centrum Usług Społecznych – 32 724-40-04
Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci w formie opiekuńczej – 32 725-99-23.

________________________________________________________

USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

GRUPA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W październiku 2020r. odbyły się pierwsze spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, grupa ma charakter samopomocowy i będzie wspierana przez specjalistę z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Celem zajęć grupy jest uzyskanie pomocy i wsparcia. Uczestnicy w trakcie zajęć wymieniają się doświadczeniami w pokonywaniu trudności dnia codziennego, jak również uczą się jak wspólnymi siłami znaleźć rozwiązanie dla danego problemu. W ramach grupy wsparcia, zaplanowano wyjścia do instytucji kultury takich jak teatr, kino czy zwiedzanie aglomeracji śląskiej. Po każdym wyjściu do instytucji kultury, uczestnicy spotykać się będą w kawiarni lub restauracji, gdzie przy kawie i ciastku będą prowadzić rozmowy na temat wrażeń i odczuć jakie powstały podczas takiego wyjścia. Kolejny działaniem jest silwoterapia, czyli wykorzystanie przyrody  do celów terapeutycznych. Obcowanie z przyrodą ma poprawiać nastrój psychiczny, odprężać i wyciszać. Podczas takich wyjść zorganizowane będą również ogniska z pieczeniem kiełbasek.

W trakcie spotkań grupy prowadzący organizuje szereg działań o charterze terapeutycznym, zachęcając uczestników do wykonywania prac plastycznych z wykorzystywaniem różnorodnych technik, odbywają się również cykliczne zajęcia z zakresu arteterapii.

W ramach projektu, zaplanowano 400 godzin zajęć grupy wsparcia, każda grupa będzie mieć po 200 godzin zajęć oraz 10 wyjść do instytucji kultury i dwa ogniska.

Dla osób mających problem z poruszaniem, zapewniono transport.

1 Grupa - skansen 1.1 Grupa skansen 2 1.2 Grupa skansen 3 1.3 Grupa skansen 4 2 Grupa grill 2 3 Grupa grill 4 Grupa kino 5 Grupa kino2 6 Grupa prace artystyczne 2 7 Grupa prace artystyczne 3 8 Grupa prace artystyczne
 
 
 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Od września 2021 roku, osoby niepełnosprawne będące uczestnikami projektu, mogą skorzystać ze wsparcia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Asystent będzie pomagać i wspierać osoby niepełnosprawne w załatwianiu spraw codziennych, urzędowych itp. Zaplanowano w ramach projektu 1224 godzin wsparcia asystenta.

 
 

KLUB SENIORA

WARSZTATY INFORMATYCZNE „SPOTKANIA PRZY KAWIE”

W ramach funkcjonowania Klubu Seniora, zaplanowano warsztaty informatyczne dla osób w wieku 60+, które mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i uświadomieniu osobom starszym jakie czekają na nich pułapki w świecie internetu. Uczestnicy warsztatów komputerowych zapoznają się z podstawowymi funkcjami i programami komputerowymi, bezpieczną obsługa internetu, poznanie zagrożeń wynikających z wirtualnego świata.

„Spotkania przy kawie” i wyjścia kulturalne, to kolejne wsparcie dla seniorów jakie oferuje Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich.

 
 
klub seniora 1
 Klub seniora 2
 
 Klub seniora 3

Klub seniora 4

zajęcia informatyczne 1

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

Od lutego 2021r. rozpoczęły się zajęcia z robotyki dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich. Zajęcia zorganizowano dla trzech grup dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, od 7 do 10 oraz od 11 do 16 w łącznym wymiarze 528 godzin lekcyjnych. Podczas zajęć dzieci uczą się logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, umiejętności manualnych, ale i współpracy w grupie, czy pracują nad polepszeniem koncentracji i skupienia. W ramach projektu zakupiono klocki Lego niezbędne do przeprowadzenia w/w zajęć.

Robotyka 1 Robotyka 2

zajęcia z robotyki 2 zajęcia z robotyki

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

Od października 2020r. rozpoczęły się zajęcia ogólnorozwojowe dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich. Zajęcia zorganizowano dla trzech grup dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, od 7 do 10 lat oraz od 11 do 16 lat w łącznym wymiarze 360 godzin lekcyjnych. W ramach projektu zakupiono sprzęt do realizacji w/w zajęć. Zajęcia zmierzają do poprawy kondycji i koordynacji ruchowej.

Zajecia ogólnorozowojowe 4 dav Zajęcia ogólnorozwojowe 3 dav Zajęcia ogólnorozwojowe 6 dav
 
  

ZAJĘCIA TANECZNE

Od października 2020r. rozpoczęły się zajęcia taneczne dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich. Zajęcia zorganizowano dla trzech grup dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, od 7 do 10 lat oraz od 11 do 16 lat w łącznym wymiarze 120 godzin lekcyjnych. Zajęcia pozwalają rozwijać wrażliwość muzyczną, kształtują zdolności ruchowe, a także uczą orientacji w przestrzeni i szybkiej reakcji ruchowej.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W ramach projektu wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci, zostały objęte wsparciem logopedy. Do zadań logopedy jest ocena, diagnoza, opracowanie postępowania korekcyjno – terapeutycznego oraz prowadzenie terapii logopedycznej w celu zlikwidowania lub zmniejszenia zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej.
Kolejnym wsparciem zaoferowanym wychowankom Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci jest poradnictwo psychologiczne. Psycholog ma za zadanie udzielać pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rodzinnych i życiowych uczestnikom projektu.

WYCIECZKI EDUKACYJNE I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

W ramach projektu planuje się zorganizować wycieczki edukacyjne miedzy innymi do Sztolni Królowej Luzia w Zabrzu, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach czy Leśnego Park Niespodzianek w Ustroniu, jak również projekt zakłada zorganizowanie 10 wyjść do instytucji kultury (kino, teatr, muzeum itp.).

USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB MAJĄCYCH PROBLEMY
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I W PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Od października 2021 ruszyły pierwsze działania mające na celu wsparcie rodziców z trudnościami wychowawczymi, jak również podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności
w zakresie kompetencji wychowawczych. W tym celu uczestnicy będą objęci taki formami działań jak: grupa samopomocowa dla rodziców, trening kompetencji wychowawczych oraz indywidualne konsultacje pedagogiczno – psychologiczne, oraz zostaną objęci wsparciem asystenta rodziny. Celem nadrzędnym w/w zajęć jest poprawa zdolności wychowawczych rodziców, nauka konstruktywnej współpracy z dzieckiem, kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, kształtowanie umiejętności w rozwiązywaniu problemów z dziećmi itp.

WSPARCIE DLA OTOCZENIA – OPIEKA NAD DZIECKIEM

Dla uczestników biorący udział w zajęciach projektowych zorganizowano opiekę nad dzieckiem. Zapewnienie opieki dzieciom uczestnikom projektu przyczyni się do ich aktywniejszego udziału w działaniach projektowych.

KOREPETYCJE I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE 

Działanie skierowane do dzieci uczestników projektu, które mają problemy edukacyjne, którego celem jest poprawa wyników w nauce poprzez korepetycje i zajęcia wyrównawcze, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania dzieci w szkole. Korepetycje skierowane dla dzieci, uczęszczających do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, obejmujących takie przedmioty jak: język polski, języka angielski, matematyka, chemia, fizyka oraz poprowadzenia zajęć wyrównawczych w zależności od diagnozy potrzeb edukacyjnych. Zaplanowano, że 1200 godzin zegarowych korepetycji i zajęć wyrównawczych połączonych z diagnozą jest najbardziej optymalnym zakresem, który pozytywnie wpłynie na rozwój kompetencji dzieci.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE/PRAWNE

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z indywidualnych porad prawnych oraz  psychologicznych, które będą świadczone przez cały okres trwania projektu. Spotkania będą odbywać się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, celem ustalenia terminu i godziny konsultacji. Planuje się 230 godzin poradnictwa psychologicznego i 115 godzin poradnictwa prawnego.

ZAKUPIONO SPRZĘT SPORTOWY DO REALIZACJI ZAJĘĆ:

W ramach projektu „Rozwój Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich” zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć ogólnorozwojowych tj. rowery górskie, hulajnogi, rolki, kaski i ochraniacze. Część zajęć będzie odbywać się na świeżym powietrzu, stąd projektodawca zakupił w/w sprzęt.

Zajęcia sportowe 1

Zajęcia sportowe 3 Zajęcia sportowe 4

Zajęcia sportowe 2

Zajęcia sportowe 5

Zajęcia sportowe 6

KINO, KINO, KINO !!!
PIERWSZE WYJŚCIA KULTURALNE
„NASZE MAGICZNE ENCANTO”, „CLIFFORD. WIELI CZERWONY PIES”

kino 2

Kino UPS2

18.08.2021r. WYCIECZKA LEŚNY PARK NIESPODZIANEK

Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci odwiedziły Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu. Podczas zwiedzania Leśnego Parku Niespodzianek dzieci mogły karmić i pogłaskać biegające po parku zwierzęta, takie jak jelenie, sarny, muflony, daniele, kozy itp. Główną atrakcją parku jest jednak stacja ptaków drapieżnych, gdzie pod okiem wykwalifikowanych sokolników odbywają się pokazowe loty orłów, myszołowów, sokołów, jastrzębi i sów. Obok licznych ścieżek edukacyjnych dla najmłodszych udostępniono także niezwykłą aleję bajkową z ruchomą ekspozycją postaci z bajek.

Leśny Park Niespodzianek 1 Leśny Park Niespodzianek 2 Leśny Park Niespodzianek 3 Leśny Park Niespodzianek 4 Leśny Park Niespodzianek 5

31.08.2021R. WYCIECZKA DO AQUADROMU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Aquadrom 1 Aquadrom 2 Aquadrom 3 Aquadrom 4

MIKOŁAJKI 2021

W dniu 23 grudnia 2021r. w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci odbyło się spotkanie wigilijne dla dzieci i wychowawców. Na wstępie dzieci zaprezentowały jasełka, które były zapowiedzią części artystycznej. Po zakończeniu jasełek dzieci złożyły sobie życzenia bożonarodzeniowe i zasiadły do stołu na wigilijny poczęstunek. W dalszej części było rozdanie prezentów przez Mikołaja i wspólne kolędowanie. Na zakończenie uroczystości były zorganizowane gry i zabawy integracyjne o charakterze bożonarodzeniowym.

Mikołajki 1 Mikołajki 2 Mikołajki 3 Mikołajki 4 Mikołajki 5 Mikołajki 6 Mikołajki 7 Mikołajki 8 Mikołajki 9 Mikołajki 10 Mikołajki 11 Mikołajki 12 Mikołajki 13

__________________________________________________________

Od 1 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpoczął realizację projektu Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX – włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i  zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

W ramach projektu została rozszerzona oferta wsparcia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w formie opiekuńczej poprzez uruchomienie od miesiąca października następujących działań:

 1. Wsparcie psychologiczne
 2. Wsparcie logopedyczne
 3. Zajęcia taneczne
 4. Ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe.

Oprócz rozszerzenia oferty dla wspomnianej Placówki w ramach projektu zapewnione zostało wsparcie w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19. W ramach Centrum Usług Społecznych rozpoczęły się następujące działania:

 • od miesiąca września pracę rozpoczęli asystenci rodziny,
 • od miesiąca  października rozpoczęły się następujące działania:
 1. Poradnictwo prawne
 2. Poradnictwo psychologiczne
 3. Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 4. Klub seniora
 • od miesiąca listopada zaplanowane jest rozpoczęcie indywidualnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

 

Święta, Święta, Święta – robimy ozdoby Wielkanocne

1650354012825

1650354012825   1650354012843

1650354013017

1650354013056

1650354013077

1650354013077

1650354096343

1650354096343

1650354096422

Osoby niepełnosprawne robią kartki Wielkanocne

IMG-20220406-WA0012 IMG-20220406-WA0013

IMG-20220406-WA0014

Idziemy do Zoo Chorzów 24.05.2022r

Zoo 1

Zoo 2

Zoo 3

Zoo 4

Zoo 5

Zoo 6

Zoo 7

Zoo 8

Zedzamy Zabytkową Kopalnie Srebra w Tarnowskich Górach 26.05.2022r

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Świętujemy Dzień Dziecka

Dzień dziecka 3

Dzień dziecka 1

Dzień dziecka 4