Informacja o projekcie

LOGO_RUS

PROJEKT „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH”

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020

DLA OSI PRIORYTETOWEJ: IX. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

DLA DZIAŁANIA: 9.2. DOSTĘPNE I EFEKTYWNE USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

DLA PODDZIAŁANIA: 9.2.1. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH – ZIT

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności oraz wzrost jakości usług społecznych dla 110 osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci, działającej przy ulicy Matejki 4 oraz zapewnienie wsparcia w Centrum Usług Społecznych, działającego przy ul. Okrężnej 19.

 

CHARAKTERYSTYKA OSÓB I/LUB PODMIOTÓW/INSTYTUCJI, KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE WSPARCIEM:

 

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną dwie instytucje, które działają w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich tj.:

 • PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI (PLACÓWKA) – funkcjonuje przy ulicy Matejki 4 w Siemianowicach Śląskich i przeznaczona jest dla 40 dzieci. W ramach projektu nastąpi poszerzenie oferty wsparcia dla wychowanków.
 • CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH (CUS) przy ulicy Okrężnej 19 w Siemianowicach Śląskich –celem działalności CUS jest dostarczanie wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe, które skorzystają z działań oferowanych przez dwie powyższe instytucje:

 1. WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI – 40 dzieci w wieku od 3 do16 lat (20K; 20M). Pobyt będzie mógł zostać przedłużony do chwili ukończenia przez dziecko szkoły, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – 20 osób z niepełnosprawnością (10K; 10M). Przy rekrutacji preferowane będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 3. OSOBY MAJĄCE PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE I W PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO – 40 osób (22K; 18M), korzystające z pomocy społecznej.
 4. SENIORZY W WIEKU 60+ – 10 osób (6K; 4M) będące osobami niesamodzielnymi mającymi problem z wykonywaniem co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

2020-09-01 – 2022-11-30

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 418 639,14 zł

DOFINANSOWANIE:

1 319 334,40 zł

 

Wartość dofinansowania projektu wyniesie 1 319 334,40 zł.,

natomiast łączna wartość projektu to 1 418 639,14 zł.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH:

 1. Poradnictwo psychologiczne.
 2. Poradnictwo prawne.

USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB MAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE I W PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

 1. Wsparcie asystenta rodziny.
 2. Trening kompetencji wychowawczych.
 3. Grupa samopomocowa dla osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 4. Indywidualne poradnictwo pedagogiczno – psychologiczne.
 5. Wycieczki integracyjne.

USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 2. Grupa wsparcia.
 3. Silwoterapia.
 4. Wyjścia do instytucji kultury (kino, teatr, muzeum itp.)

KLUB SENIORA

 1. Warsztaty informatyczne.
 2. „Spotkania przy kawie”.
 3. Wyjścia kulturalne (kino, teatr, muzeum itp.)

ROZSZERZENIE OFERTY WSPARCIA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI

 1. Zajęcia z robotyki.
 2. Zajęcia ogólnorozwojowe.
 3. Zajęcia taneczne.
 4. Wyjścia kulturalne w formie wyjść do kina, teatru, muzeum itp.
 5. Wycieczki edukacyjne: (Sztolnia Królowa Luiza Zabrze, Zabytkowa Kopalnia Srebra, Leśny Park Niespodzianek Ustroń, Aquapark).
 6. Organizacja 4 imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Mikołajki).

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI

 1. Wparcie logopedyczne.
 2. Wsparcie psychologiczne.
 3. Zajęcia wyrównawcze i korepetycje.

WSPARCIE DLA OTOCZENIA:

 1. Opieka nad dzieckiem.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu:

32 765-62-49.

 

______________________________________________________________

Od 1 września 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpocznie realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT).

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności oraz wzrost jakości usług społecznych dla 110 osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich.

Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego w Siemianowicach Śląskich funkcjonującej przy ulicy Matejki 4, dla których przewidziano działania mające na celu rozwój kompetencji kluczowych. Zostaną im zaproponowane zajęcia z robotyki, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia taneczne, wycieczki edukacyjne, imprezy okolicznościowe, wsparcie logopedyczne, wsparcie psychologiczne, a także zajęcia wyrównawcze i korepetycje.

W ramach Centrum Usług Społecznych działającym przy ulicy Okrężnej 19 wsparciem objęte zostaną również osoby z niepełnosprawnością, osoby mające problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także seniorzy.

Wartość dofinansowania projektu wyniesie 1 319 334,40 zł., natomiast łączna wartość projektu to 1 418 639,14 zł.

Termin realizacji projektu od 01.09.2020 r. do 30.11.2022 r.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 765-62-49.