Informacje o projekcie


Projekt „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej
i Aktywności Społecznej”
realizowany przez MOPS Siemianowice Śląskie
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne,
dla działania: 9.1. Aktywna integracja,
dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

 

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 100 osób w wieku aktywności zawodowej należących do społeczności lokalnych zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich tereny uznane w Lokalnym Programie Rewitalizacji za zdegradowane wymagające rewitalizacji (Michałkowice z „Nowym Światem” oraz Śródmieście ze Srokowcem).

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym programu operacyjnego. Działania podejmowane w projekcie wpłyną na wzmocnienie aktywności społecznej osób zamieszkujących tereny zdegradowane (Michałkowice Centrum z Nowym Światem oraz Śródmieście z Srokowcem), a także na wzmocnienie aktywności zawodowej nieaktywnych członków tej społeczności. W tym celu prowadzone będą działania zmierzające do budowania kompetencji społecznych i zawodowych. Będą organizowane zadania oparte na samopomocy. Społeczności objęte zostaną również działaniami edukacyjnymi (kursy, szkolenia) oraz prozatrudnieniowymi (poradnictwo zawodowe, mityngi pracy, staże). Do realizacji niektórych zadań angażować się będą wolontariusze. Wszelkie działania prowadzić będą do osiągnięcia wskaźnika założonego w celu szczegółowym programu operacyjnego.

 

OSOBY, KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE WSPARCIEM:

  1. OSOBY BEZROBOTNE oddalone od rynku pracy – 60 osób (30K i 30M). bezrobotnych z III profilem pomocy, a także osoby bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej, wyrażające gotowość podjęcia zatrudnienia. Będą to osoby w wieku aktywności zawodowej.
  2. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – 20 osób (10K i 10K) z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
  3. OSOBY MAJĄCE PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE I PROBLEMY W PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO – 20 osób (10K i 10M) w wieku aktywności zawodowej korzystających z tego tytułu z pomocy społecznej.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

2018-06-01 – 2020-05-31

KWOTA DOFINANSOWANIA:

966 465,00 zł