Informacje o projekcie

EFRR_POZIOM_kolor

W dniu 31 grudnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu „Ucieczka od bierności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. W ramach projektu powstały dwie placówki:

1. Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich, ul. Okrężna 19. W ramach tej Placówki uczestnicy projektu skorzystali z następujących działań:

a)      Klub Seniora,
b)      Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
c)      Trening Kompetencji Wychowawczych,
d)      Grupa Wsparcia dla osób mających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Ponadto w Centrum Usług Społecznych osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej, a osoby mające problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego zostały objęte wsparciem asystenta rodziny.

2. Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci w formie opiekuńczej w Siemianowicach Śląskich, ul. Matejki 4. W ramach projektu uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących działań:

a)      Wsparcie psychologiczne,
b)      Wsparcie logopedyczne,
c)      Zajęcia z języka angielskiego,
d)     Ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe,
e)      Zajęcia komputerowe.

Informujemy, iż obie placówki po zakończeniu projektu funkcjonują nadal.

Szczegółowych informacji udzielą kierownicy Placówek:

Centrum Usług Społecznych – 32 724-40-04

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci – 32 725-99-23.

 

EFRR_POZIOM_kolorMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt „Ucieczka od bierności” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oś priorytetowa IX, działanie 9.2: Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Projekt „Ucieczka od bierności”  realizowany jest od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. w Siemianowicach Śląskich. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności oraz wzrost jakości usług społecznych dla 140 osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich. W ramach projektu zostaną uruchomione placówki:

1. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci typu opiekuńczego przy ul. Matejki 4.
W ramach funkcjonowania placówki będą realizowane następujące zadania:
– utworzenie placówki komputerowej
– warsztaty komputerowe
– zajęcia na basenie wraz z nauką pływania
– zajęcia z języka angielskiego
– wycieczki edukacyjne

2. Centrum Usług Społecznych ul. Okrężna 19.
W ramach funkcjonowania placówki będą realizowane następujące zadania:
– punkt doradczo konsultacyjny
– indywidualne poradnictwo psychologiczne
– grupa wsparcia dla osób niepelnosprawnych
– trening kompetencji wychowawczych
– indywidualne poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne
– grupa wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo wychowawcze
– zajęcia informatyczne dla seniorów
– zajęcia artystyczne dla seniorów
– zajęcia rekreacyjno-sportowe dla seniorów
– grupa samopomocowa dla seniorów
– zajęcia edukacyjno-kulturalne dla seniorów

Projekt skierowany jest do:
– dzieci, wychowankowie nowej placówki z wieloma deficytami
– osoby mające problemy opiekuńczo wychowawcze
– osoby niepełnosprawne
– seniorzy

Kwota dofinansowania 1 364 001,00 PLN