Informacje o projekcie

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja lata 2014-2020 -Działanie 2.8 usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym Projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, a jego celem szczegółowym wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią.

W ramach dofinansowania w kwocie 167 850,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich miały możliwość zakupienia:

  • 45 komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem i sprzętem multimedialnym.

    Komputery mają służyć dzieciom z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej do wyrównywania braków szkolnych i podnoszenia kompetencji w realizowaniu zadań zdalnego nauczania.

  • Środków ochrony indywidualnej tj. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych.

    Tą formą wsparcia zostaną objęte dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i osoby pełniące funkcję rodzica zastępczego a także wychowankowie i pracownicy placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śl.