Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych mogą być składane w formie papierowej oraz drogą elektroniczną poprzez internetowy System Obsługi Wsparcia (SOW). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON – tj.: https://www.pfron.org.pl/

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.02.96.861 z późniejszymi zmianami).

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Do wniosku na likwidację barier architektonicznych należy załączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kopię umowy najmu, przydziału spółdzielczego, bądź aktu własności lokalu, w którym ma być przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych, zgodę administratora budynku oraz kosztorys przedwykonawczy. Niezbędne jest również załączenie zaświadczenia lekarskiego, informującego na czym polegają trudności w poruszaniu się niepełnosprawnego wnioskodawcy.

Do wniosku na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się należy załączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kosztorys, fakturę pro-forma, sprzętu lub urządzenia, który likwiduje w/w bariery. Niezbędne jest również załączenie zaświadczenia lekarskiego, informującego czy dany sprzęt ograniczy lub zlikwiduje barierę techniczną, w komunikowaniu się, spowodowaną niepełnosprawnością.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania:

  • do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;
  • niezależnie od dochodu.

O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się można ubiegać się raz na trzy lata, a do likwidacji barier architektonicznych raz na rok.