Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą być składane w formie papierowej oraz drogą elektroniczną poprzez internetowy System Obsługi Wsparcia (SOW). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON – tj.: https://www.pfron.org.pl/

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.02.96.861 z późniejszymi zmianami).

Wysokość dofinansowania: do 60% kosztów przedsięwzięcia.

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji, sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.