Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego mogą być składane w formie papierowej oraz drogą elektroniczną poprzez internetowy System Obsługi Wsparcia (SOW). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON – tj.: https://www.pfron.org.pl/

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może ubiegać się osoba niepełnosprawna z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, za każdym razem, kiedy otrzyma dofinansowanie na dany cel z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 2. fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • lub kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Wysokość dofinansowania:

 • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Sprzęt rehabilitacyjny

 O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • kosztorys, oferta handlowa lub faktura pro-forma dot. danego sprzętu
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wypełnione przez lekarza specjalistę

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego.

Przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekroczyć kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się również jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w każdym czasie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ).