Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa wyżej, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  1. umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  2. psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się w siedzibie MOPS,

ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śl., pokój nr 7, tel. 32 220 – 26 – 64.

Aby zostać uczestnikiem WTZ należy zgłosić się do kierownika warsztatu z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, zawierającym wskazanie do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, na podstawie którego wnioskujący zostanie wpisany na listę kandydatów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587).