Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

O dofinansowanie ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Podstawę dofinansowania zadania stanowi umowa zawarta przez Dyrektora MOPS  z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.