POMOC DLA UKRAINY – MOPS SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE / ДОПОМОГА УКРАЇНІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

MOPS w Siemianowicach Śląskich przyjmuje wnioski najednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy, świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli legalnie granicę terytorium RP w okresie od 24.02.2022r. mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Do złożenia wniosku niezbędny jest dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne następujące dane (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu w Siemianowicach Śląskich

Przy składaniu wniosku należy mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

Świadczenia z pomocy społecznej

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli legalnie granicę terytorium RP w okresie od 24.02.2022r. mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej (formularz kwalifikujący do przyznania pomocy).

Jak złożyć wnioski i otrzymać pomoc

Wnioski na jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, formularz kwalifikujący do przyznania pomocy społecznej należy złożyć w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 – parter, biuro podawcze/pokój nr 5.

Wnioski można pobrać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (link poniżej) lub bezpośrednio w siedzibie MOPS – 

kliknij aby wejść / натисніть нижче, щоб увійти:

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ – ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ

ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA DLA CUDZOZIEMCA –
ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

W wypełnieniu wniosków pomogą Państwu pracownicy socjalni naszego Ośrodka.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek – czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 765 62 03

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.