W grudniu 2019 r. zakończyła się realizacja projektu „Ucieczka od bierności”. W ramach projektu utworzono Placówkę Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej przy ulicy Matejki 4 oraz Centrum Usług Społecznych przy ulicy Okrężnej 19.

Placówka Wsparcia Dziennego, przeznaczona jest dla 40 wychowanków, działa na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zapewnia ona dzieciom z dysfunkcyjnych rodzin opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Ponadto dzięki realizacji projektu „Ucieczka od bierności” prowadzono działania mające na celu rozwijanie wśród wychowanków kompetencji kluczowych. Dzięki zajęciom z języka angielskiego, warsztatom informatycznym, zajęciom kulturalnym, wycieczkom edukacyjnym  rozwinięte zostały następujące kompetencje: porozumiewania się w języku obcym, informatyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, świadomość i ekspresja kulturalna. Prowadzone były również zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, a także zorganizowano wyjścia
na Pływalnię Miejską w Siemianowicach Śląskich.

Realizacja projektu pozwoliła na zatrudnienie niezbędnej kadry merytorycznej: wychowawców, pedagoga, sprzątaczkę, pomoc kuchenną. Wyposażono także Placówkę w niezbędne urządzenia: sprzęt rtv agd, meble, materiały edukacyjne, zestawy komputerowe.

Ze wsparcia Centrum Usług Społecznych funkcjonującym przy ulicy Okrężnej 19 mogły skorzystać następujące grupy docelowe: osoby mające problemy opiekuńczo – wychowawcze
i  w prowadzeniu gospodarstwa domowego, osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne
ze względu na wiek (powyżej 60 roku życia).

Dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i w prowadzeniu gospodarstwa domowego zorganizowano treningi kompetencji wychowawczych, indywidualne poradnictwo pedagogiczno – psychologiczne, grupy wsparcia. Osoby te zostały również objęte usługami asystentów rodziny.

Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach grupy wsparcia. Część z tych osób objęta została również usługami asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek dedykowano działanie Klubu Seniora, w ramach którego prowadzono: zajęcia informatyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia rekreacyjno – sportowe (zakupiono kijki do nordic-walkingu), „Spotkania przy kawie” mające charakter grupy samopomocowej. W ramach działania Klubu Seniora zorganizowano również wyjście na Pływalnię Miejską, a także zajęcia edukacyjno – kulturalne polegające na wyjścia do instytucji kulturalnych.

Ponadto wszystkie osoby uczestniczące w projekcie mogły skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz poradnictwa prawnego.

Dzięki realizacji projektu „Ucieczki od bierności” można było  wyposażyć pomieszczenia CUS w niezbędne wyposażenie: stoły, krzesła, flipchart, szafy metalowe, komputery stacjonarne.

Po zakończeniu realizacji projektu obydwie placówki działają w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Dzięki realizacji projektu „Ucieczka od bierności”  nastąpił wzrost dostępności
i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie w/w placówek.

Ten wpis został opublikowany w kategorii . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.