Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej rozporządzenie 2016/679, informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

Z Inspektorem ochrony danych, można skontaktować się pod podanym numerem telefonu 32/765 62 47 oraz adresem e-mail: iod@mops.siemianowice.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w celu diagnozowania problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym; inicjowania działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową; powoływania grup diagnostyczno – pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań; monitorowania procedury „Niebieskie Karty”; przekazywania informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3 oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.); kierowania osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową; składania, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2016/679 w związku z:

  • ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.);
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.