Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

sep

1

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich  w 2022r. otrzymał środki finansowe w kwocie 758 039 zł na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”, który jest realizowany w latach 2019-2023. Program jest współfinansowany z budżetu państwa jako dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy. Planowany całkowity koszt realizacji zadania w 2021r. wynosi: 1 263 399zł.

Cel programu

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom
prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym
realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji
stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Programem objęte są osoby spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, tj. osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1164,00zł i osoby w rodzinach, w których dochód nie przekracza 900zł na osobę w rodzinie.

Efekty Programu

Objęcie pomocą w formie gorącego posiłku osób bezdomnych, a także osób dorosłych ,w tym starszych, chorych i niepełnosprawnych, jak również dzieci bądź pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich.