Deklaracja Dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona ogólna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całość informacji ze strony. Tabele w HTML – prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Brak mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę. Użytkownik nie może zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Szczygieł.
 • E-mail: g_szczygiel@mops.siemianowice.pl
 • Telefon: 32 765 62 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MOPS w Siemianowicach Śląskich
 • Adres: MOPS, ul. Szkolna 17, 41-103 Siemianowice Śląskie
 • E-mail: mops@mops.siemianowice.pl
 • Telefon: 32 765 62 16

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna

Dostępność informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna budynku przy ul. Szkolnej 17 siedziby MOPS

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek przy ul. Szkolnej, w którym mieści się siedziba Ośrodka usytuowany jest na działce, która od strony frontu odgrodzona jest płotem, na teren wjeżdża się przez bramę otwartą w godzinach urzędowania. Na powierzchni ogrodzonej przed wejściem mieści się 30 miejsc parkingowych, + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane bezpośrednio przy wejściu do siedziby ( po lewej stronie ). Do wejścia nie prowadzą żadne schody, przy drzwiach na wysokości 123 cm mieści się dzwonek wykorzystywany w celu wezwania ochrony i uruchomienia platformy dźwigowej, która wykorzystywana jest do pokonania 7 schodów by dostać się na najniższą kondygnację budynku. Drugie wejście do budynku znajduje się na tyłach budynku i służy jako wyjście ewakuacyjne, w żadnej części nie jest ogrodzone.

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Budynek MOPS jest obiektem 4 kondygnacyjnym: parter i trzy piętra, z czego na parterze znajduje się pełna obsługa klienta. Kondygnacje są ze sobą  połączone klatką schodową, a w budynku zamontowana jest platforma dźwigowa. Skrajne schody wyposażone są w taśmy ostrzegawcze. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Ośrodek nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a, czy oznaczeniami kontrastowymi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych, przy drzwiach na wysokości 123 cm mieści się dzwonek wykorzystywany w celu wezwania ochrony i uruchomienia platformy dźwigowej, która wykorzystywana jest do pokonania 7 schodów by dostać się na najniższą kondygnację budynku. Skrajne schody wyposażone są w taśmy ostrzegawcze. Ośrodek jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu po lewej stronie znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, całość nawierzchni prowadzącej do wejścia głównego Ośrodka jest wyasfaltowana.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Ośrodka z psem, który musi być wyposażony w uprząż.

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego online.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna pomieszczeń przy ul. Topolowej siedziby Klubu Integracji Społecznej

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku, w którym mieści się  Klub Integracji  Społecznej usytuowane jest od ulicy Topolowej. Do wejścia  prowadzą 2 schody, po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany. W bezpośrednim sąsiedztwie chodnika są miejsca postojowe, w tym jedno w odległości 10 metrów ze wskazaniem dla osoby niepełnosprawnej, drugie takie samo miejsce znajduje się w odległości 20 metrów  przy sklepie. Dodatkowo dla mieszkańców, interesantów i personelu przewidziany jest parking z ograniczoną ilością miejsc (około 4).  Przed wejściem nie ma żadnego dzwonka bądź domofonu. Klub jest otwarty w godzinach urzędowania.

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Budynek  jest obiektem trzykondygnacyjnym ( parter i 2  piętra ), z czego tylko część parteru  zaadoptowana jest na potrzeby Klubu, pozostała część budynku przeznaczona jest na biuro poselskie, na cele komercyjne i mieszkalne. Pomieszczenia Klubu  nie są połączone klatką schodową, W części przeznaczonej dla klientów nie znajdują się żadne schody. Dwa schody znajdują się w części przeznaczonej dla personelu i stanowią zaplecze biurowe oraz toaletę. Toaleta  na potrzeby klientów spełnia wszystkie kryteria jakie musi spełniać toaleta dla osób niepełnosprawnych, Klub nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a , oznaczeniami kontrastowymi, planem pomieszczeń.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych.  Klub nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, W bezpośrednim sąsiedztwie chodnika są miejsca postojowe, w tym jedno w odległości 10 metrów ze wskazaniem dla osoby niepełnosprawnej, drugie takie samo miejsce znajduje się  w odległości 20 metrów  przy sklepie. Dodatkowo dla mieszkańców, interesantów i personelu przewidziany jest parking z ograniczoną ilością miejsc (około 4).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Klubu z psem, który musi być wyposażony w uprząż.

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika Klubu ( telefonicznie tel. (32) 730 76 00, bądź za pośrednictwem  poczty e-mail kis@mops.siemianowice.pl ).

Dostępność informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna pomieszczeń przy ul. Matejki 4 siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku, w którym mieści się  Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci usytuowane jest od ulicy Matejki. Do wejścia  nie  prowadzą żadne schody, po lewej stronie na wysokości 130 cm znajduje się domofon, dla bezpieczeństwa dzieci drzwi pozostają zamknięte i kontrolowane przez personel. Drugie wejście  znajduje się na tyłach budynku i służy jako wyjście ewakuacyjne oraz wyjście na zagrodzoną część rekreacyjną przeznaczoną dla dzieci. Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, nie ma miejsc parkingowych  wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, personelu bądź interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie nie obowiązuje zakaz postoju.

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Budynek  jest obiektem czterokondygnacyjnym ( parter i trzy piętra ), z czego tylko parter budynku zaadoptowany jest na potrzeby placówki, pozostałe kondygnacje stanowią część mieszkalną. Pomieszczenia nie są połączone klatką schodową, nie  posiada żadnych wewnętrznych schodów, wyposażone są w toaletę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Placówka nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a, oznaczeniami kontrastowymi, planem pomieszczeń.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych. Placówka nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, nie ma miejsc parkingowych  wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, personelu bądź interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie nie obowiązuje zakaz postoju.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Placówki z psem, który musi być wyposażony w uprząż.

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika placówki ( telefonicznie tel. (32) 22-83-739  bądź za pośrednictwem  poczty e-mail sd@mops.siemianowice.pl ).

Dostępność informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna budynku przy ul. Śniadeckiego 13 siedziby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek,  w którym mieści się  Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci usytuowany jest od ulicy Śniadeckiego, do wejścia prowadzą cztery schody, po lewej stronie znajduje się podjazd, z którego mogą korzystać osoby z dysfunkcjami ruchowymi. Teren przed budynkiem w dużej części jest wybrukowany i mieści 4 miejsca parkingowe. W sąsiedztwie budynku mieści się Pływalnia Miejska, która dysponuje 2 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku znajduje się na tyłach budynku i służy jako wyjście ewakuacyjne oraz wyjście na zagrodzoną część rekreacyjną przeznaczoną dla dzieci.

Opis dostępności korytarzy i schodów i windy

Budynek  jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie posiada wewnętrznych schodów, nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a , oznaczeniami kontrastowymi. W głównym holu znajduje się plan całego budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych,  Ośrodek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed budynkiem w dużej części jest wybrukowany i mieści 4 miejsca parkingowe. W sąsiedztwie budynku mieści się Pływalnia Miejska, która dysponuje 2 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Placówki z psem, który musi być wyposażony w uprząż.

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika placówki ( telefonicznie tel. (32) 22-83-739  bądź za pośrednictwem  poczty e-mail sd@mops.siemianowice.pl ).

Dostępność informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna pomieszczeń przy ul. Okrężnej siedziby Centrum Usług Społecznych

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku w którym mieści się  Centrum Usług Społecznych usytuowane jest od ulicy Okrężnej. Do wejścia  prowadzą 2 schody, po lewej stronie znajduje się podjazd, z którego mogą korzystać osoby z dysfunkcjami ruchowymi. Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, nie ma miejsc parkingowych  wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, personelu bądź interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie około 20 metrów mieści się ogólnodostępny parking na około 40 miejsc postojowych, nie uwzględnia miejsc dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku znajduje się na tyłach budynku i służy jako wyjście ewakuacyjne. Przed wejściem nie ma żadnego dzwonka bądź domofonu. Centrum jest otwarte w godzinach urzędowania.

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Budynek  jest obiektem jednokondygnacyjnym umiejscowionym w ciągu handlowym, odrębne lokale nie są połączone wspólnymi korytarzami. Pomieszczenia Centrum nie  posiadają żadnych wewnętrznych schodów, wyposażone są w toaletę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Centrum nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a , oznaczeniami kontrastowymi, planem pomieszczeń.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych,  Centrum nie jest wyposażone w pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, nie ma miejsc parkingowych  wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, personelu bądź interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie około 20 metrów mieści się ogólnodostępny parking na około 40 miejsc postojowych, nie uwzględnia miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Placówki z psem, który musi być wyposażony w uprząż.

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika centrum ( telefonicznie tel. (32) 724 40 04  bądź za pośrednictwem  poczty e-mail cus@mops.siemianowice.pl ).

Dostępność informacyjno – komunikacyjna, architektoniczna pomieszczeń przy ul. Wróblewskiego 10

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek przy ul. Wróblewskiego 10, w którym Ośrodek realizuje swoje działania usytuowany jest na działce, która w całości jest ogrodzona, od strony frontu znajduje się brama i furtka otwarta jedynie w godzinach, w których prowadzone są zajęcia. Na powierzchni ogrodzonej przed wejściem nie ma miejsc parkingowych, całość jest wybrukowana. W odległości 10 metrów od ogrodzenia  mieści się parking osiedlowy,  na którym mieszczą się  2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia  prowadzi  11 schodów  po lewej stronie mieści się dźwig zewnętrzny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, nie ma drugiego wejścia. W oparciu o tzw. umowę o współpracy część pomieszczeń na potrzeby swojej działalności zajmuje Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Siemianowice Śl.

Opis dostępności korytarzy i schodów i windy

Budynek  jest obiektem jednokondygnacyjnym podpiwniczonym, z czego tylko piętro  zaadoptowane jest na potrzeby Ośrodka. Pomieszczenia nie są połączone klatką schodową, nie  posiada żadnych wewnętrznych schodów, wyposażone są wtoaletę na potrzeby osób niepełnosprawnych, Placówka nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a, oznaczeniami kontrastowymi, planem pomieszczeń.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych,  w budynku nie znajduje się pętla indukcyjna.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na  powierzchni ogrodzonej przed wejściem nie ma miejsc parkingowych, całość jest wybrukowana. W odległości 10 metrów od ogrodzenia  mieści się parking osiedlowy,  na którym mieszczą się  2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Placówki z psem, który musi być wyposażony w uprząż.

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika działu organizacyjno-prawnego ( telefonicznie tel. (32) 765 62 47  bądź za pośrednictwem  poczty e-mail mops@mops.siemianowice.pl).