Informacje dla kandydatów

Kandydaci na rodziców zastępczych.

Podstawowym celem naszego Ośrodka jest, aby dzieci które nie mogą wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej, w pierwszej kolejności trafiały do rodziny zastępczej na terenie Siemianowic i nie musiały przebywać w placówce opiekuńczo – wychowawczej często znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania dziecka.

Dlatego tutejszy Ośrodek organizuje szkolenia, aby wspierać rodziny zastępcze i pomóc im uzyskać stosowne zaświadczenia.

W okresie od 2012 r. do 2014 r. szkolenia prowadzone były przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w Siemianowicach Śląskich. Jedna rodzina ukończyła szkolenie w Ośrodku Adopcyjnym i Pieczy Zastępczej TRAD „SZANSA” w Bytomiu. W szkoleniach zorganizowanych przez MOPS wzięło udział 40 osób, niektóre osoby wycofywały się na początku inne w trakcie  szkolenia.  Kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymało 28 osób, z czego 27 osób pełniło już funkcję rodziny zastępczej, a udział w szkoleniu i badaniach psychologiczno – pedagogiczny był elementem uzyskania stosownych zaświadczeń i spełnienia wymogów nałożonych przez sąd rejonowy. Tylko jedna osoba w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uzyskała kwalifikacje nie pełniąc jeszcze funkcji rodziny zastępczej.

Rodzice zastępczy muszą posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka oraz czynników zakłócających jego przebieg. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż muszą oni umieć uszanować fakt istnienia więzi uczuciowej między umieszczonym u nich dzieckiem/dziećmi, a ich biologicznymi rodzinami. Im dziecko starsze tym ta więź silniejsza, tym więcej wspomnień.

Rodzice zastępczy zobowiązani są pomagać dziecku/dzieciom w utrzymywaniu kontaktów z ich biologicznymi rodzinami i to nie tylko z tego powodu, że zwykle możliwy jest powrót dziecka do jego rodziny. Kontakty takie mają niezwykle istotne znaczenie dla poczucia wartości dziecka, dla jego tożsamości. Ważne są np. odwiedziny – oczywiście w przypadku zaistnienia takiej możliwości i chęci obu stron. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich służy pomocą w nawiązaniu i utrzymywaniu tych kontaktów. Czasem zdarza się, że relacje między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną dziecka są na tyle dobre, że rodzice biologiczni mogą odwiedzać dziecko w domu rodziców zastępczych. W innych przypadkach możliwe są np. kontakty w miejscach użyteczności publicznej, w siedzibie MOPS.

Kandydaci na opiekunów zastępczych muszą więc podjąć świadomą, przemyślaną decyzję obdarzenia miłością i zaufaniem obcego przecież dziecka, decyzję dzielenia z nim każdego kolejnego dnia, każdej radości i każdego smutku.

Aby zostać rodziną zastępczą trzeba odbyć szkolenie i uzyskać kwalifikację.

Szkolenie jest potrzebne aby nowi opiekunowie zastępczy potrafili spojrzeć na dzieci nie tylko przez pryzmat współczucia i własnych potrzeb, ale przede wszystkim przez pryzmat największego problemu osieroconych i zaniedbanych dzieci: straty rodziców i domu. Jeśli będziemy rozumieć przyczynę cierpienia dzieci, którymi mamy się zaopiekować, łatwiej będzie nam pełnić rolę opiekuna- przyjaciela, który pomoże im również odnaleźć właściwą drogę do własnej rodziny i samodzielnego życia.

Uczestnictwo w szkoleniu jest konieczne, aby zostać niezawodową rodziną zastępczą.

Pomaga w bardziej świadomym podjęciu ostatecznej decyzji kandydatom na opiekunów, ale też wspólną ocenę ich gotowości do podjęcia opieki zastępczej.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia kandydat otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Poza szkoleniem niezbędne jest przejście przez badania psychologiczno-pedagogiczne całej rodziny ( również dzieci) oraz odbycie 10-godzinnego stażu w zawodowej rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dopiero wówczas zakończony jest cały proces i kandydat może otrzymać kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szkolenie trwa do 4-ch miesięcy i jest finansowane przez nasz Ośrodek.

Obecnie jesteśmy w trakcie przyjmowania zgłoszeń od kolejnych kandydatów do szkolenia.

Oczekujemy na zgłoszenia osób, którym nie jest obojętny los pozbawionych należytej opieki dzieci i którzy w pracy z dziećmi widzą swoje prawdziwe powołanie