Klub Integracji Społecznej – KIS

Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich mieści się przy ul Topolowej 1 i dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od 2013 roku zajmujemy się szeroko rozumiana reintegrację społeczna i zawodową.

W ramach reintegracji społecznej, która oznacza działania, o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu. Prowadzimy następujące działania:

-warsztaty dla rodziców w celu podniesienia kompetencji wychowawczych,

– poradnictwo psychologiczne,

– terapię indywidualną osób dorosłych,

– terapię par,

– terapię rodzinną,

– klub seniora.

W ramach reintegracji zawodowej, której celem jest odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy udzielamy:

– wsparcia doradcy zawodowego w celu określenia profilu zawodowego,

– wsparcia dotyczącego aktywnego poszukiwania pracy.

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich realizując prace społecznie użyteczne.

Udostępniamy również stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu w celu poszukiwania ofert pracy i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.