Dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz. 92 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
– wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
– wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
– likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
– kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

 

FORMULARZE WNIOSKÓW