Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Siemianowicach Śląskich

Zespół Interdyscyplinarny – to zespół osób delegowany ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Siemianowicach Śląskich został powołany przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Zespół działa w oparciu o obowiązujące przepisy o zasięgu krajowym i lokalnym, które dotyczą przeciwdziałania przemocy domowej, a także regulaminu wewnętrznego, określającego kulturę pracy.

Podstawą działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Siemianowicach Śląskich (zwanego dalej Zespołem) jest:

  1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.);
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870);
  3. uchwała nr 720 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Siemianowicach Śląskich;
  4. zarządzenie nr 3976/2023 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Siemianowicach Śląskich.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Katarzyna Farat

Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Anna Popławska – Zielińska

Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Wróblewskiego 10, 41- 106 Siemianowice Śląskie (adres do korespondencji: ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie);
adres e-mail: zi@mops.siemianowice.pl

W indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem zjawiska przemocy domowej, Zespół Interdyscyplinarny może powołać grupę diagnostyczno-pomocową, w skład której wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W uzasadnionych przypadkach, w jej skład mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej.

Pracami grup diagnostyczno-pomocowych kierują:

  • Izabela Wieczorek, starszy pracownik socjalny,
  • Anna Popławska – Zielińska, starszy pracownik socjalny,
  • Natalia Janas – starszy pracownik socjalny,
  • Beata Hojeńska – pracownik socjalny

Telefon kontaktowy do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koordynatorów: 784 573 410