„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

OTRZYMAŁ ŚRODKI FINANSOWE
W WYSOKOŚCI 85 833,00 ZŁ NA REALIZACJĘ

PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”  DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO– EDYCJA 2024.


GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE REALIZOWAĆ BĘDZIE
PROGRAM W FORMIE POBYTU DZIENNEGO,

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA PROGRAMU.

 

 

CEL  I ODBIORCY PROGRMU:

 

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. 

 

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby

 

niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:

Program realizowany będzie  do 31.12.2024 r.

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

 

Państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, którego  celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

 

 

 

KWOTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU:

 

Całkowity koszt realizacji zadania 85 833,00 zł.

Wartość finansowania ze środków funduszu solidarnościowego wynosi: 85 833,00 zł.

 

 

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU:

 

Usługi opieki wytchnieniowej zostaną przyznane na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

 

WYMIAR USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 

Limit usług opieki wytchnieniowej  w Siemianowicach Śląskich finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 187 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 06:00 – 22:00.

 

 

WAŻNE!!! WAŻNE!!! WAŻNE!!!

 

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU:

Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

32 765-62-46.

 

Szczegółowe informację odnośnie programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, dostępne są również na stronie internetowej:

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna rekrutację uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

  1. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
   Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą
   z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek
   i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
   Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Kartę zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu) można pobrać:
• ze strony internetowej : https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
• ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich: www.mops.siemianowice.pl,

• w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (ul. Szkolna 17) w pokoju nr 3

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS pod numerem tel. 32 765 62 49