Informacje o projekcie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZYSTĄPIŁ DO  REALIZACJI PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023.

CEL PROGRMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez:

  • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:

do 31.12.2023 r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy określony ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.), którego  celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

KWOTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Całkowity koszt realizacji zadania 532 083,00 zł.

Wartość finansowania ze środków funduszu solidarnościowego wynosi: 532 083,00 zł.

ODBIORCY PROGRAMU:

1)   dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)   o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)   traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

DOBÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU:

Usługi asystencji osobistej zostaną przyznane na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ POLEGAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NA POMOCY ASYSTENTA W:

 

1)   wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2)  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)  załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)  korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5)   zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

WYMIAR GODZINOWY

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jedną osobę
z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż[1]:

1)                 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2)                720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)                480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

4)                360 godzin rocznie dla:

a)   osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b)  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU:

Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

32 765-62-10.

Szczegółowe informację odnośnie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, dostępne są również na stronie internetowej:

ZAPRASZAMY