Działalność

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 5 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00, w budynku mieszczącym się przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich.
Program skierowany jest do osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Możliwość przystąpienia do programu mają wszystkie osoby dorosłe, zarówno kobiety jak i mężczyźni, w tym w szczególności:

 • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
 • osoby mające trudności w kontrolowaniu złości i gniewu, którym zdarzało się zachować agresywnie wobec innych osób również bliskich lub/i chcą takich zachowań uniknąć;
 • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta Procedura Niebieskie Karty (osoby wskazane w procedurze jako stosujące przemoc domową);
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie;
 • rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań w wypełnianiu  funkcji rodzicielskich;
 • osoby, które ukończyły terapię leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków oraz innych środków odurzających, dla których udział w programie stanowić będzie uzupełnienie podstawowej terapii.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowanie szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne. Poznają negatywne normy i wzorce kulturowe, wykorzystywane do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania korekcyjne będą polegały głównie na praktycznych ćwiczeniach, uczących w jaki sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Osoby chętne do udziału w programie mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10, bądź telefonicznie: 784 – 573 – 410. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Konferencja „Siemianowice przeciw przemocy”

W dniu 30.06.2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich organizuje konferencję promująca Projekt pn. „Siemianowice przeciw przemocy”, który realizowany jest w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych. Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Diament Vacanza przy ul. Olimpijskiej 4 w Siemianowicach Śląskich o godz. 9:30.

Swoje referaty przedstawią „pomagacze” na co dzień działający w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej nie tylko z terenu Siemianowic Śląskich, ale także w innych miastach.

Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości zmian w funkcjonowaniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej, a tym samym zmniejszenia skali występowania tego zjawiska, w oparciu o innowacyjne i interdyscyplinarne rozwiązania. Konferencja skierowana jest nie tylko do specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, ale także do mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w poniższej agendzie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

______________________________________________________________

1


Projekt „
Siemianowice przeciw przemocy
realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”,
finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

______________________________________

AGENDA KONFERENCJI
„Siemianowice przeciw przemocy”
w dniu 30 czerwca 2023 r.
w sali konferencyjnej Hotelu Diament Vacanza
przy ul. Olimpijskiej 4 w Siemianowicach Śląskich

9:00 – 9:30           Rejestracja uczestników

9:30 – 9:35           Otwarcie konferencji, przywitanie przybyłych gości

9:35 – 9:45          „Znaczenie budowania dobrych relacji w kontekście utworzenia Centrum                                  dla Rodzin” – Agnieszka Szymańska, Miejski Ośrodek Pomocy                                                    Społecznej w Siemianowicach Śląskich

9:45 – 9:55          Prezentacja filmu promujacego Projekt pn. „Siemianowice przeciw                                              przemocy”

9:55 – 10:25        „Podejmowanie interwencji przez funkcjonariuszy Policji w związku z                                        przemocą domową, w świetle nowych przepisów antyprzemocowych” –                                    podkom. Ewelina Stępień-Hajda, Komenda Wojewódzka Policji w                                              Katowicach

10:25 – 10:55     „Wybrane aspekty samookaleczeń dzieci i młodzieży” – Mirosława                                               Bochner, psycholog

10:55 – 11:25      „Przemoc domowa w perspektywie superwizora” – Agnieszka Szeptuch,                                    „INTEGRA” Dąbrowa Górnicza

11:25 – 11:55       „Działania kuratora w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej” –                                Mirela Sadlik, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie                                                  Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

11:55 – 12:15       Przerwa kawowa

12:15 – 12:20      Prezentacja filmu o działaniach podejmowanych na rzecz                                                              przeciwdziałania przemocy na terenie Siemianowic Śląskich

12:20 – 12:50     „Społeczność terapeutyczno – readaptacyjna jako metoda pracy z                                                osobami stosującymi przemoc” – Edward Szeliga, Fundacja POMOST w                                  Zabrzu

12:50 – 13:20    „Dziecko krzywdzone w kontekście działalności Fundacji MODUS                                                VIVENDI” – Barbara Łężak, Fundacja MODUS VIVENDI w                                                        Siemianowicach Śląskich

13:20 –13:50    „Zjawisko przemocy domowej z perspektywy ośrodka interwencji                                                 kryzysowej” – Joanna Maj, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w                                                     Siemianowicach Śląskich

13:50 – 14:00   Podsumowanie i zakończenie konferencji

______________________________________________

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO !!!

Dnia 6 czerwca 2023 r. odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu pn. „Źródłem mojej mocy – dom bez przemocy”, którego organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemianowicach Śląskich. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Siemianowic Śląskich. Jego celem było przede wszystkim propagowanie idei przeciwdziałania przemocy, afirmowanie prawidłowych zachowań społecznych opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości, ale także eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w grupie rówieśniczej i w rodzinie oraz uświadomienie uczniom możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez stosowania przemocy. Uroczystość odbyła się w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich, gdzie wszystkie prace konkursowe zostały zaprezentowane w formie wystawy.

Laureatów konkursu wyłoniono w 2 kategoriach. I tak wśród uczniów szkół podstawowych nagrodzono:

 

  • Natalię Arabas, uczennicę klasy VIa Szkoły Podstawowej Nr 6 – miejsce 1;

  • Karolinę Wójtowicz, uczennicę klasy 7 Szkoły Podstawowej Nr 3 – miejsce 2;

  • Igę Poczęty, uczennicę klasy 5b Szkoły Podstawowej Nr 16 – miejsce 3;

  • Borysa Zawojek, ucznia klasy 5a Szkoły Podstawowej Nr 8 – wyróżnienie;

  • Julię Malczewską, uczennicę klasy 4d Szkoły Podstawowej Nr 8 – wyróżnienie;

  • Hannę Knop, uczennicę klasy 5b Szkoły Podstawowej Nr 8 – wyróżnienie;

  • Amelię Płonka, uczennicę klasy 4c Szkoły Podstawowej Nr 8 – wyróżnienie.

Natomiast wśród uczniów szkół średnich wyróżniono:

 

  • Patrycję Zalewską,
   uczennicę klasy  1b II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki – miejsce 1;

  • Amelię Zielińską,
   uczennicę klasy 1a II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki – miejsce 2;

  • Daniela Urbaniak,
   ucznia klasy 1a II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki – miejsce 3;

  • Karolinę Rasek,
   uczennicę klasy 1b II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki – wyróżnienie;

  • Paulinę Kopyciok,
   uczennicę klasy 1b II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki– wyróżnienie.

Łącznie nagrodzono 12 dzieci, a ich zwycięskie prace zostaną wykorzystane w formie kalendarza na 2024 r.

Wręczenie nagród zostało poprzedzone krótką prelekcją dla dzieci w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, którą poprowadzili mł. asp. Arkadiusz Lasyk z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich oraz Pan Tomasz Słaboński z siemianowickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas jej trwania uczniowie mieli okazję przekonać się jakie zagrożenia mogą na nich czekać podczas zbliżających się wakacji oraz jak sobie z nimi radzić, stosując się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ponadto uzyskali podstaowwe informacje niezbędne przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej i mogli przetestować swoje praktyczne umiejętności w tym zakresie.

Po zakończonej uroczystości dzieci miały możliwość na indywidualne rozmowy z zaproszonymi gośćmi, zadawanie pytań, a także zwiedzanie radiowozu.

IMG_6993 IMG_6994
__________________________________________
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
– REWOLUCYJNE ZMIANY 2023 r.

 

Dnia 18 maja 2023 r. odbyło się szkolenie dla „pomagaczy” działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie Siemianowic Śląskich, którego organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemianowicach Śląskich. Szkolenie odbyło się pn. „Przeciwdziałanie przemocy domowej w myśl znowelizowanych przepisów prawa”.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele różnych instytucji i służb z terenu Siemianowic Śląskich tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, I Zespołu Kuratorskiej Słuzby Sądowej oraz Szpitala Miejskiego. Wśród nich znaleźli się nie tylko członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, ale także osoby biorące czynny udział w pracach grup roboczych. Wszystkim przyświecał jeden cel – podniesienie swoich umiejętności i poszerzenie wiedzy, w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, której wdrożenie będzie procesem skomplikowanym. Ponadto spotkanie było okazją do przedyskutowania wątpliwości związanych z wprowadzeniem nowych przepisów.

______________________________________________

UWAGA! KONKURS!!!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemianowicach Śląskich serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
pn. „Źródłem mojej mocy – dom bez przemocy”,
który skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, a także do uczniów szkół średnich z terenu Siemianowic Śląskich. Celem konkursu jest:

• propagowanie idei przeciwdziałania przemocy,
• afirmowanie prawidłowych zachowań społecznych opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości,
• eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w grupie rówieśniczej i w rodzinie,
• uświadomienie możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez stosowania przemocy.

Prosimy o dostarczanie prac konkursowych do dnia 31 maja 2023r. na adres siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego. Zasady udziału w konkursie ujęte zostały w załączonym poniżej Regulaminie.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które uczniowie otrzymają podczas ich uroczystego wręczenia w dniu 06.06.2023r., połączonego z działaniami profilaktycznymi funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.
Ponadto prace laureatów konkursu opublikowane zostaną w formie kalendarza na 2024r.

Regulamin konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

______________________________________________

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ

KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH 


Dnia 18 lutego 2023r. o godz. 09:00 rozpoczyna się program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Adresatami programu są osoby dorosłe, zarówno kobiety jak i mężczyźni. W zajęciach mogą uczestniczyć m.in:

• osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
• osoby mające trudności w kontrolowaniu złości i gniewu, którym zdarzało się zachować agresywnie wobec innych osób również bliskich lub/i chcą takich zachowań uniknąć;
• członkowie rodzin, wobec których została wszczęta Procedura Niebieskie Karty (osoby wskazane w procedurze jako podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie);
• osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie;
• rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań w wypełnianiu funkcji rodzicielskich;
• osoby uczestniczące w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków oraz innych środków odurzających, dla których udzial w programie stanowić będzie uzupełnienie podstawowej terapii.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, a miejscem spotkań będzie budynek należący do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17, mieszczący się za budynkiem głównym. Celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, które spowodują zmniejszenie ryzyka ponownego zranienia osób doznających przemocy oraz zwiększenie samokontroli i konstruktywnych sposobów współżycia w rodzinie.

Osoby chętne do udziału w programie mogą zgłaszać się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wróblewskiego 10, bądź telefonicznie: 784 – 573 – 410.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

______________________________________________________________

 Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej

Dnia 15.09.2022r. o godz. 17:30 rozpoczyna się kolejna edycja programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kolejne zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 20:00 Adresatami programu są osoby dorosłe, zarówno kobiety jak i mężczyźni. W zajęciach mogą uczestniczyć m.in:

 

  • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;

  • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta Procedura Niebieskie Karty (osoby wskazane w procedurze jako podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie);

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie;

  • rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań w wypełnianiu funkcji rodzicielskich;

  • osoby uczestniczące w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków oraz innych środków odurzających, dla których udzial w programie stanowić będzie uzupełnienie podstawowej terapii.

Osoby chętne do udziału w programie mogą zgłaszać się w punkcie terenowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wróblewskiego 10 osobiście bądź telefonicznie: 784 – 573 – 410. Można także zgłosić się bezpośrednio na zajęcia. Serdecznie zapraszamy!
______________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie jest jednym z dominujących obecnie problemów społecznych i to nie tylko w naszym mieście, dlatego wymaga wnikliwej analizy umożliwiającej podjęcie konkretnych, wielopłaszczyznowych działań w tym zakresie. Podejmując działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej należy skupić się przede wszystkim na wsparciu osób doznających przemocy. Dlatego też od dnia 05.10.2022r. w siemianowickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Pszczelniczej 10 rozpoczyna się kolejna już edycja Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę, przez 10 tygodni, w godz. 16:00 – 18:00

Osoby chętne do udziału w zajęciach zapraszamy do zgłoszenia się w podanym terminie rozpoczęcia spotkań. Udział w zajęciach jest bezpłatny i nie wymaga okazania skierowania. Bliższych informacji można uzyskać pod nt telefonu – 32 762 81 00, kontaktując się z osobami prowadzącycmi tj. Panią Joanną Maj i Panią Agatą Szczyrbowską – Duda.

Link: Zapraszamy na kolejną edycję Grupy Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej (siemianowice.pl)

______________________________________________

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ ???

Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy i masz poczucie, że jednym z rozwiązań na zapewnienie sobie i dzieciom bezpieczeństwa będzie ucieczka, to poniżej znajdziesz listę rzeczy, które warto ze sobą zabrać !!!

TWÓJ ZESTAW PIERWSZEJ POTRZEBY
(jeśli z powodu przemocy najbezpieczniejsza będzie dla Ciebie ucieczka):

 

  • dowód osobisty, paszport;

  • legitymacja ubezpieczeniowa;

  • akt zawarcia małżeństwa i akty urodzenia dzieci;

  • prawo jazdy;

  • telefon komórkowy, ładowarka;

  • numer konta bankowego, książeczki oszczędnościowe, karty płatnicze;

  • świadectwa szkolne i świadectwa zdrowia;

  • lekarstwa i recepty;

  • dokumenty rozwodowe i inne dokumenty sądowe;

  • ubrania i inne niezbędne artykuły dla siebie i dzieci;

  • klucze do mieszkania.

ANTYPRZEMOCOWA LINIA POMOCY sexed.pl

Fundacja Sexed.pl uruchomiła antyprzemocową Linię Pomocy dla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnych relacjach. Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać bezplatną specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. Działania Fundacji kierowane są do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie na www.sexed.pl dyżury pełnią psychologowie_żki doświadczeni w przeciwdziałaniu przemocy i interwencji kryzysowej. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne.

CZY PRAWA KOBIET I DZIEWCZĄT UCIEKAJĄCYCH PRZED AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINE SĄ NALEŻYCIE CHRONIONE??? 

Zbrojna agresja wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę wywołuje kryzys i prowadzi do dramatycznej sytuacji tysięcy osób szukających schronienia w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia szczególnej sytuacji kobiet i dziewcząt opuszczających w tych okolicznościach terytorium Ukrainy. Stanowią one największą grupę uchodźców.

Państwo polskie ma obowiązek zapewnić ochronę ich praw przed wszelkimi naruszeniami. W szczególności dotyczy to przemocy ze względu na płeć, włącznie z przemocą seksualną. Przemoc ta ogranicza, a niekiedy wręcz uniemożliwia korzystanie przez nie w pełni z praw człowieka gwarantowanych przez Konstytucję i wiążących Polskę prawem międzynarodowym.

RPO apeluje więc, aby w podejmowanych działaniach pomocowych organy władzy publicznej, ich pracownicy i wolontariusze zwracali szczególną uwagę na potencjalne ryzyko wystąpienia naruszeń praw i wolności kobiet i dziewcząt opuszczających Ukrainę.

Więcej informacji:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-wojna-uchodzcy-prawa-kobiet-przemoc

Informacja o zagrożeniu handlem ludźmi w związku z sytuacją w Ukrainie (також українською) (brpo.gov.pl)

______________________________________________________________

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. W sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączają się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich dyżury odbywają się w formie telefonicznej oraz możliwy jest kontakt mailowy.

mediacje2022.pdf (siemianowice.sr.gov.pl)

Wsparcie będzie również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Zamieszczamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym ►

       Pamiętaj!!! Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz skorzystać:

 

  • z bezpłatnej informacji prawnej;

  • z bezpłatnej konsultacji psychologicznej;

  • z pomocy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym, finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości.

_____________________________________________________________

Kampania „16 DNI BEZ PRZEMOCY” (25.11. – 10.12.2021r.)

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona jest wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS oraz 6 grudnia – rocznica masakry w Montrealu.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka;

  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet;

  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet;

  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii;

  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet;

  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

W dniach 18 – 19.10.2021r. odbyła się pierwsza edycja szkolenia zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Siemianowicach Śląskich pn. Procedura Niebieskie Karty. Zasady pracy z ofiarą i sprawcą przemocy domowej. Szkolenie odbyło się w siemianowickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, który mieści się przy ul. Pszczelniczej 10, a prowadzącym był Pan Michał Gluzek.

Uczestnikami tego dwudniowego spotkania byli przedstawiciele różnych instytucji i podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Siemianowic Śląskich tj. Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także Sądu Rejonowego.

Program szkolenia obejmował następującą tematykę:

 

  • rodzaje przemocy; sposoby jej diagnozowania;

  • regulacje prawne dotyczące przemocy domowej; Procedura Niebieskie Karty;

  • praktyczne działania realizowane przez podmioty uczestniczące w grupach roboczych;

  • psychologiczny portret sprawcy i ofiary (dorosły, dziecko);

  • specyfika kontaktu z osobą doświadczającą i stosującą przemoc;

  • formy pomocy dla osób uwikłanych w przemoc.

Głównym założeniem szkolenia było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co z kolei przyczyni się do podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług na terenie Siemianowic Śląskich.

8

Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Zajęcia rozpoczynają się w dniu 06.10.2021r. i trwać będą do dnia 10.12.2021r. tj. w każdą kolejną środę, w godzinach 16:00 – 18:00. Miejscem spotkań jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, mieszczący się przy ul. Pszczelniczej 10.

Spotkania prowadzone będą przez dwóch psychologów.

CEL GŁÓWNY:

Odbudowanie zdolności do prawidłowego pełnienia ról społecznych i reagowania na zaburzenia funkcji rodziny oraz pogłębianie kompetencji interpersonalnych osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Tematyka:

 

  • Zapoznanie z definicją przemocy domowej, jej rodzajami i mechanizmami.

  • Zwiększenie świadomości praw osobistych i zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z nich.

  • Sposoby wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

  • Działania o charakterze wspierającym i terapeutycznym dla osób z rodzin dotkniętych zaburzeniem pełnienia ról rodzinnych i społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  • Działania o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym, zmierzające do złagodzenia psychologicznych skutków przemocy domowej wśród jej ofiar.

Oczekiwane rezultaty:

 

  • złagodzenie psychologicznych skutków przemocy domowej, odzyskanie równowagi psychofizycznej przez uczestników programu;

  • odbudowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby;

  • nabycie / wzmocnienie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zaburzeń równowagi w rodzinie;

  • poznanie mechanizmów powstawania sytuacji kryzysowej i nabycie umiejętności wychodzenia z niej;

  • nabycie umiejętności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia.