„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

PRZYSTĄPIŁ DO  REALIZACJI
PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.

CEL PROGRMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez: 
 

 • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:
do 31.12.2024 r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy określony ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, którego  celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

KWOTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Całkowity koszt realizacji zadania 487 152,00 zł.

Wartość finansowania ze środków funduszu solidarnościowego wynosi: 487 152,00 zł.

UCZESTNIKAMI PROGRAMU BĘDZIE 12 OSÓB:

 • 5 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 5 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

DOBÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU:

Usługi asystencji osobistej zostaną przyznane na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” – edycja 2024.

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ POLEGAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NA POMOCY ASYSTENTA W:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem;

WYMIAR GODZINOWY

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż[1]:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU:
Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

32 765-62-46.

Szczegółowe informację odnośnie programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” – edycja 2024, dostępne są również na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

ZAPRASZAMY

_______________
[1] Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna rekrutację uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością 
w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem;

Kartę zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu) można pobrać:

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (ul. Szkolna 17) w pokoju nr 3

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS pod numerem tel. 32 765 62 49

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

PRZYSTĄPIŁ DO  REALIZACJI
PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.

CEL PROGRMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez: 
 

 • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:
do 31.12.2024 r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy określony ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, którego  celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

KWOTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Całkowity koszt realizacji zadania 487 152,00 zł.

Wartość finansowania ze środków funduszu solidarnościowego wynosi: 487 152,00 zł.

UCZESTNIKAMI PROGRAMU BĘDZIE 12 OSÓB:

 • 5 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 5 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

DOBÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU:

Usługi asystencji osobistej zostaną przyznane na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” – edycja 2024.

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ POLEGAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NA POMOCY ASYSTENTA W:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem;

WYMIAR GODZINOWY

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż[1]:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU:
Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

32 765-62-46.

Szczegółowe informację odnośnie programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” – edycja 2024, dostępne są również na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

ZAPRASZAMY

_______________
[1] Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

PRZYSTĄPIŁ DO  REALIZACJI
PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.

CEL PROGRMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez: 
 

 • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:
do 31.12.2024 r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy określony ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, którego  celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

KWOTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Całkowity koszt realizacji zadania 487 152,00 zł.

Wartość finansowania ze środków funduszu solidarnościowego wynosi: 487 152,00 zł.

UCZESTNIKAMI PROGRAMU BĘDZIE 12 OSÓB:

 • 5 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 5 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

DOBÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU:

Usługi asystencji osobistej zostaną przyznane na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” – edycja 2024.

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ POLEGAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NA POMOCY ASYSTENTA W:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem;

WYMIAR GODZINOWY

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż[1]:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU:
Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

32 765-62-46.

Szczegółowe informację odnośnie programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” – edycja 2024, dostępne są również na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

ZAPRASZAMY

_______________
[1] Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.