Zespół Placówek Wsparcia Dziennego dla Dzieci (SD)

W strukturze organizacyjnej MOPS funkcjonuje Zespół Placówek Wsparcia Dziennego dla Dzieci, w skład którego wchodzi:

 1. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci mieści się przy ul. Śniadeckiego 13, dysponuje 49 miejscami;
 2. Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci mieści się przy ul. Matejki 4, dysponuje 40 miejscami.

Placówki wspierają rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, które na co dzień funkcjonują w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej, wychowawczej, emocjonalnej, ekonomicznej i społecznej. Pomoc i wsparcie realizowane są w szczególności poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze oraz edukacyjne. Pracownicy Placówek współpracują z rodzicami i opiekunami podopiecznych, jak również z placówkami oświatowymi czy podmiotami leczniczymi. Wszelkie działania pomocowe skierowane są do:

   

  • dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia, przy czym – w uzasadnionych przypadkach – po uprzedniej ocenie umiejętności samoobsługowych pomocą może zostać objęte dziecko 2,5 letnie);

  • dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od 7 do 16 roku życia).

Placówki świadczą swoje usługi w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Pobyt dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w Placówkach realizowany jest w godzinach od 7.30 do 12.30, a pobyt dzieci w wieku od 7 do 16 lat – w godzinach od 12.00 do 17.00.

Placówki realizują następujące działania skierowane do dzieci:

   

  • zajęcia kształtujące umiejętność prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego;

  • cotygodniowe zajęcia prowadzone w koedukacyjnych grupach wiekowych dla dzieci w wieku szkolnym oraz codzienne spotkania w grupach, mające na celu  integrację grupy oraz profilaktykę;

  • zajęcia plastyczne i techniczne;

  • zajęcia muzyczne;

  • zajęcia sportowe;

  • zajęcia ekologiczne;

  • zajęcia artystyczne i wokalne;

  • zajęcia kulinarne;

  • zajęcia kształtujące i utrwalające poprawne nawyki higieniczne u dzieci, promujące zdrowy tryb życia;

  • bieżące monitorowanie sytuacji szkolnej, socjalnej i bytowej podopiecznych;

  • imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia, spacery.

Zatrudnieni w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego dla Dzieci wychowawcy prowadzą zajęcia grupowe z dziećmi według opracowanych programów grupowych oraz stałą indywidualną  pracę z dziećmi i ich rodzinami.  Ponadto w Specjalistycznej Placówce Wsparcia  Dziennego dla Dzieci zatrudniony jest pracownik socjalny oraz specjaliści tj. pedagog, psycholog, logopeda, którzy zapewniają dzieciom i ich opiekunom specjalistyczną pomoc i stanowią wsparcie dla wychowawców grup w procesie diagnostycznym.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania i zasad przyjmowania dzieci do Placówek można uzyskać osobiście w ich siedzibach lub pod  numerami telefonu:

   

  • Specjalistyczna Placówka Wsparcia  Dziennego dla Dzieci – 32 228 37 39


  • Placówka  Wsparcia  Dziennego dla Dzieci – 32 725 99 23.