Informacje o projekcie

11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla podziałania 9.2.10.
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy –
tryb nadzwyczajny

Проект під назвою «Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Семяновіце-Шльонське» співфінансується Європейським Союзом із Європейського соціального фонду в рамках Регіональної операційної програми Сілезького воєводства на 2014-2020 рр. , пріоритетна вісь: IX. Соціальна інтеграція для заходу 9.2. Доступні та ефективні соціальні та медичні послуги, для заходу 9.2.10. Соціальні послуги для пом’якшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – стан надзвичайний

CEL PROJEKTU/МЕТА ПРОЕКТУ:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Siemianowice Śląskie, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dla 20 osób dorosłych oraz 10 dzieci, wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.

Основною метою проекту є покращення функціонування сімей, які постраждали від наслідків міграційної кризи, пов’язаної з війною в Україні, які проживають у Семяновіце-Шльонські, шляхом впровадження послуг підтримки сімей для 20 дорослих та 10 дітей, випливаючи з індивідуальних потреб, враховуючи специфіку цільової групи.

 

CHARAKTERYSTYKA OSÓB I/LUB PODMIOTÓW/INSTYTUCJI, KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE WSPARCIEM/ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСІБ ТА/АБО ОРГАНІЗАЦІЙ/УСТАНОВ, ЯКІ БУДУТЬ ПІДТРИМАНІ:

Wsparciem objętych zostanie 30 osób (w tym 20 osób dorosłych i 10 dzieci) uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz ich otoczenie. Poprzez osoby uciekające z terenu Ukrainy należy rozumieć osoby, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE. Буде надано підтримку 30 особам (з них 20 дорослих та 10 дітей), які втікали з України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну, які легально прибули на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року, та їх оточення. Під особами, які втікають з території України, слід розуміти осіб, зазначених у Законі від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та в розумінні ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU/ ТЕРМIН РЕАЛІЗАЦІI ПРОЕКТУ:

2022-11-01 – 2023-06-30

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU/ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ:

252 368,75 zł.

DOFINANSOWANIE/ФІНАНСУВАННЯ:

214 513,43 zł.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE: ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В ПРОЕКТІ:

1 .WSPARCIE UKRAIŃSKICH RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCHWSPARCIE OSÓB DOROSŁYCH, W TYM: ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ У ВИКОНАННІ ОПIКУНСЬКИХ ТА ВИХОВНИХ ФУНКЦІЙ – ПІДТРИМКА ДОРОСЛИХ, В Т.Ч.:

  •   Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, Спеціалізоване психологічне консультування

  •   Indywidualne poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, Індивідуальне психолого-педагогічне консультування,

  •   Grupa wsparcia, Група підтримки,

  •   Opieka nad dziećmi. Oпiка над дiтьми.

 2.    WSPARCIE UKRAIŃSKICH RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCHWSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH, W TYM: ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ У ВИКОНАННІ ОПIКУНСЬКИХ ТА ВИХОВНИХ ФУНКЦІЙ – ПІДТРИМКА НЕПОВНОЛІТНІХ, В Т.Ч:

  •   Zajęcia z języka polskiego, Заняття з польської мови,

  •   Korepetycje przedmiotowe, Предметне репетиторство,

  •   Indywidualne wsparcia psychologiczne dla dzieci, Індивідуальний психологічний супровід дітей,

  •   Wsparcie korekcyjne dla dzieci. Корекційна підтримка дітей.

 3.    WSPARCIE ADAPTACYJNE DLA UKRAIŃSKICH RODZIN. АДАПТАЦІЙНА ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ.