Nowy projekt MOPS – INWESTUJ W SIEBIE

EFS

Nowy projekt MOPS – INWESTUJ W SIEBIE.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich prowadzi rekrutacje do nowego projektu, który jest realizowany od 01.12.2015 r. do 31.12.2017 r. Projekt o nazwie Inwestuj w Siebie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (oś priorytetowa IX, działanie 9.1: oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, podziałanie: 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). Na realizacje tego przedsięwzięcia MOPS otrzymał dofinansowanie z UE w wysokości 1 894 379,70 zł.

W ramach projektu zostanie zaktywizowanych społecznie i zawodowo 200 osób ( 120 kobiet, 80 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.
Grupami docelowymi są:
– osoby bezrobotne (zakwalifikowane do III Profilu przez PUP, bierne zawodowo),
– osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
– usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą
( osoby uczące się w wieku 18-25 lat korzystające z pomocy MOPS),
– rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego
Uczestnicy projektu będą objęci następującymi działaniami:
– aktywizacją społeczną (grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty autoprezentacji, warsztaty kreowania własnego wizerunku (wizaż, stylista), trening kompetencji wychowawczych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, wyjazdowe zajęcia z arteterapii),
-aktywizacją zawodową ( indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe wraz ze stypendiami, 6-miesięczne staże),
– laboratorium dnia codziennego ( zajęcia dotyczące racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego , zajęcia wpływające pozytywnie na kondycję zdrowotną).

Osoby zainteresowane udziałem w Inwestuj w Siebie prosimy o kontakt z biurem projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 pok. nr 49 ( 3 piętro), tel. 32 765 62 49.