”Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” – nowy projekt MOPS

Inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich pn. ”Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” znalazła się na liście projektów wybranych do dofinasowania z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności oraz jakości usług społecznych dla 110 osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich.

Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego w Siemianowicach Śląskich funkcjonującej przy ulicy Matejki 4, dla których przewidziano działania mające na celu rozwój kompetencji kluczowych. Zostaną im zaproponowane zajęcia z robotyki, zajęcia ogólnorozwojowe i  taneczne, wycieczki edukacyjne, imprezy okolicznościowe, wsparcie logopedyczne i psychologiczne, a także zajęcia wyrównawcze i korepetycje.

W ramach Centrum Usług Społecznych działającym przy ulicy Okrężnej 19 wsparciem objęte zostaną również osoby z niepełnosprawnością, osoby mające problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także seniorzy.

Wartość dofinansowania projektu wyniesie 1355 013,37 zł., natomiast łączna wartość projektu to 1 457 003,62 zł. Projekt współfinansowany będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT)